สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กมธ. การศึกษาเสนอ 7 แนวทางปฏิรูปศึกษา

UploadImage
 

       เมื่อวันที่ 26 กันยายน นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ได้เสนอกรอบแนวทางการจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของกมธ.การศึกษาฯ ต่อพ.อ.ณัฐพงษ์ เพราะแก้ว เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาในระยะเปลี่ยนผ่าน 5 ปีแรก (พ.ศ.2560-2564) โดยกำหนดแนวทางไว้ 7 ประเด็น คือ

1.การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ที่ต้องกำหนดรูปแบบการพัฒนาที่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี

2.จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนและกองทุนเสริมสร้างคุณภาพครู ในปี 2560 จะต้องมีการเสนอร่างพ.ร.บ.กองทุนฯ และพร้อมให้บริการปี 2561

3.จัดตั้งสภาปฏิรูปวิชาชีพครูทั้งระบบ โดยต้องดำเนินการภายใน 3 ปีและประเมินผลสัมฤทธิ์และปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ในปีถัดไป

4.ปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งต้องทำแผนปฏิรูปภายใน 1 ปีและดำเนินการตามแผนภายใน 4 ปี

5.ตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ดูแลนโยบายภาพรวม ส่วนระดับพื้นที่ ควรจัดระบบสภาการศึกษาจังหวัด กระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษาให้เป็นนิติบุคคล

6.ระบบการวิจัย และนิเทศ ติดตาม แหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วม เสนอให้ตั้งสถาบันการจัดการเพื่อสังคมการศึกษาตลอดชีวิต

7.อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ควรขยายการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและทวิศึกษา และตั้งคณะกรรมการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ

       ทั้งนี้ การจัดทำแผนดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปีและนโยบายรัฐบาลจากนี้จะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงร่างข้อเสนอแผนฯ ให้สมบูรณ์ ก่อนเสนอสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) และรัฐบาลพิจารณาต่อไป

counter
ขอขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์