สอบเข้ามหาวิทยาลัย

โครงการ มธบ. รักชาติ ต้านโกง ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนไทยหัวใจต้านโกง"

 
 
                                                                                             UploadImage
 

           รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อม คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ถ่ายภาพร่วมกับ ศาตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในงาน “มธบ.รักชาติ ต้านโกง” ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์