สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Full Version โครงการรับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปีการศึกษา 2560)

UploadImage

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรวมทุกวิทยเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกรียติ จังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้น 4,491 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปฏิทินการรับสมัคร


UploadImage

ขั้นตอนการรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง http://www.admission.ku.ac.th 

       - เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 20 ธันวาคม 2559   เวลา 09: 00 น.
       - ปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 30 มกราคม 2560   เวลา 20: 00 น.

จำนวนรับเข้าศึกษา จำแนกตามวิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา 


วิทยาเขตบางเขน
       - คณะเกษตร                      จำนวนรับ 205  คน
       - คณะประมง                       จำนวนรับ 140 คน
       - คณะวนศาสตร์                   จำนวนรับ 40 คน
       - คณะวิทยาศาสตร์               จำนวนรับ 165 คน
       - คณะวิศวกรรมศาสตร์          จำนวนรับ 905 คน
       - คณะศึกษาศาสตร์               จำนวนรับ 4  คน
       - คณะเศรษฐศาสตร์              จำนวนรับ 210 คน
       - คณะสังคมศาสตร์               จำนวนรับ 131 คน
       - คณะสัตวแพทยศาสตร์        จำนวนรับ 50 คน 
       - คณะอุตสาหกรรมเกษตร      จำนวนรับ 375 คน
       - คณะมนุษยศาสตร์               จำนวนรับ 160 คน
       - คณะบริหารธุรกิจ                 จำนวนรับ 189 คน 
       - คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   จำนวนรับ 60 คน
       - คณะสิ่งแวดล้อม                  จำนวนรับ 30 คน 

วิทยาเขตกำแพงแสน
       - คณะเกษตร กำแพงแสน               จำนวนรับ 70 คน
       - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  จำนวนรับ  58 คน
       - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   จำนวนรับ 163 คน
       - คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวนรับ 26 คน
       - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา              จำนวนรับ 20 คน


วิทยาเขตศรีราชา
      - คณะวิทยาการจัดการ           จำนวนรับ 420 คน
      - คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จำนวนรับ 30 คน
      - คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา     จำนวนรับ 70 คน
      - คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา    จำนวนรับ 40 คน
      - คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ     จำนวนรับ 60 คน


วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
      - คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ 200 คน 
      - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์                จำนวนรับ  330 คน
      - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ                 จำนวนรับ 280  คน
      - คณะสาธารณสุขศาสตร์                                     จำนวนรับ  10 คน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
      - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)  จำนวนรับ 50 คน เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

       - ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ใช้คะแนนเฉลี่ย สะสม (ม.4 – ม.6 ภาคแรก) รวม 5 ภาคการศึกษา
       - ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วหรือเทียบเท่า ใช้คะแนน เฉลี่ยสะสม (ม.4 – ม.6) รวม 6 ภาคการศึกษา
       - ผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 
       -  ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)


*** ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนน ทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 
*** ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วหรือเทียบเท่า จะใช้ผล คะแนนทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2559 หรือครั้งที่ 1/2559 


UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

คำแนะนำโครงการ

       โครงการนี้ตัดสิทธิ์ (Admissions) 
หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในโครงการรับตรง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-  ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่ 


ข้อควรทราบเกี่ยวกับการรับสมัคร

1. เลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับคณะ/สาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 2 เงื่อนไข คือ
   1.1 กรณีเลือกสมัครมากกว่า 1 อันดับคณะ/สาขาวิชา จะได้รับการพิจารณาคะแนนเรียงตามอันดับการเลือก เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 แต่จะไม่มีสิทธิ์ถูกเรียกสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 2
    1.2 กรณีเลือกสมัครเพียง 1 อันดับคณะ/สาขาวิชา จะได้รับการพิจารณาในสาขาวิชานั้น และถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะได้รับการพิจารณาเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 โดยเรียงตามลำดับคะแนนในสาขาวิชาที่สมัคร

2. สามารถเปลี่ยนอันดับสาขาที่เลือกได้ตลอดจนกระทั่งหมดเวลาสมัคร ถ้าชำระเงินค่าสมัครแล้ว ต้องการเพิ่มจำนวนสาขาที่เลือก สามารถกระทำได้ และจะชำระเงินค่าสมัครเท่ากับส่วนต่างเท่านั้น (ไม่ต้องเริ่มสมัครใหม่) แต่ต้องรอให้ข้อมูลการ
ชำระเงินที่เคยชำระไว้แล้วถูกนำเข้าระบบก่อน (นำเข้าในวันทำการถัดไป)

3. สมัครและแก้ไขอันดับสาขาได้ถึงวันที่ 30 ม.ค. 2560 เวลา 20:00 น. เนื่องจากคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ประกาศในวันที่ 25 ม.ค. 2560 ผู้สมัครสามารถแก้ไขอันดับสาขาให้ไม่เสียสิทธิ์พลาดไปสมัครสาขาที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำได้

4. เปิดระบบรับสมัครออนไลน์ วันที่ 20 ธ.ค. 2559 เวลา 9:00 น.

เตรียมตัวให้พร้อม อ่านรายละเอียด พิจารณาสาขาและเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาคะแนนสูงต่ำจากการสมัครปีการศึกษาก่อน ๆ ได้ที่นี่

ขั้นตอนการคิดคะแนนและการคัดเลือก


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage