สอบเข้ามหาวิทยาลัย

“โปรแกรมเมอร์” นักเขียนโปรแกรม หนึ่งในตำแหน่งสำคัญในยุค Tech Startup
อาชีพโปรแกรมเมอร์ เป็นอาชีพที่มีหน้าที่วางแผนและวิเคราะห์ระบบ ตลอดจนการออกแบบ การทดสอบและประเมินผล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถยกระดับไปเป็นนักสร้างเกม ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้และทักษะเดียวกัน แต่ต้องเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เข้าไป
 
คุณสมบัติที่ดีของโปรแกรมเมอร์
มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ติดตามข่าวสารเทคโนโลยี ตามเทรนด์โลกอยู่เสมอ
มีทักษะการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
มีความคิดสร้างสรรค์สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี