สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครทุนวิจัย "โครงการพัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน" เพื่อการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

UploadImage

       บริษัท อัพบีน จำกัด กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้มี “ทุนวิจัย” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสทำงานวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความถนัดที่มีอยู่ ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่มีความสำคัญ หากนักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องระยะเวลาหนึ่งจะสามารถริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ด้วยตัวเองได้ และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นนักวิจัยอาชีพ 

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

       - เป็นผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท – เอกมหาวิทยาลัยของรัฐในชั้นปีสุดท้าย หรือ นำเสนอหัวข้องานวิจัยด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านวัดและประเมินผลทางการศึกษา

       - เป็นบุคคลทั่วไปทำงานประจำสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทยที่มีความสนใจในการทำวิจัย

      - ในช่วงเวลาที่รับทุน จะต้องไม่รับทุนทำวิจัยหลายโครงการในเวลาเดียวกัน และหากมีความจำเป็นต้องรับทุนจากแหล่งทุนอื่นเพิ่มเติม ต้องแสดงเหตุผลที่ชัดเจนว่าการรับทุนนั้นเป็นการเสริมเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้หมวดงบประมาณจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน

      - สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

นักวิจัยที่ปรึกษา (mentor)

        ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องเสนอชื่อนักวิจัยที่ปรึกษาพร้อมประวัติและรายชื่อผลงานทางวิชาการ นักวิจัยที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่จะทำวิจัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และผลงานวิจัยต่อเนื่องอันเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการ และมีเวลาให้คำปรึกษาแก่ผู้วิจัย โดยมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
 
วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาดำเนินการและผลงานที่ได้จากโครงการ

        งบประมาณโครงการในแต่ละเรื่อง บริษัท อัพบีน จำกัด จะจัดสรรทุนให้โครงการละไม่เกิน 30,000 - 100,000 บาท ระยะเวลาในการทำวิจัยไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้รับทุนจะต้องนำเสนอผลงานรายงานความก้าวหน้าที่  บริษัท อัพบีน จำกัด กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง นำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 1 ครั้ง

การสมัครและกำหนดเวลาเสนอโครงการ

        ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยต้องดำเนินการดังนี้
         
           - ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ข้อเสนอการวิจัย แบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.admissionpremium.com/news?nt=3

           - เขียนข้อเสนอการวิจัยในแบบเสนอโครงการวิจัย โดยจัดทำข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาไทย Font THSarabunPSK ตัวหนังสือขนาด 16 สามารถส่งงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2559

           - การส่งเอกสาร ผู้วิจัยสามารถจัดพิมพ์ข้อเสนอการวิจัยตามเอกสารแบบเสนอโครงการวิจัย โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกหัวข้อ ประกอบด้วยดังนี้

                           1) แบบเสนอโครงการวิจัยจำนวน 1 ชุด
                           2)แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย (MS word) จำนวน 1 ชุด
                           3)หนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหัวหน้าโครงการ

หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 02-1975935 หรือ 063-902746             
E-mail : edu_teach@hotmail.comดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)  : ไฟล์แนบ