สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 อันดับสาขาวิชายอดฮิตในโปรแกรม U- Review ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

UploadImage


อันดับ 1  สาขาธุรกิจการบิน  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

                    หลักสูตรได้ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริการ การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของชาตินอกจากนี้ในหลักสูตรยังมีการมุ่งเน้นภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สามซึ่งเป็นจุดแข็งของคณะศิลปศาสตร์ในการบริหารจัดการสาขาวิชาธุรกิจการบินให้เป็นไปตามปณิธานดังกล่าวข้างต้นการจัดการศึกษาจึงเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาตินักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้   ฝึกฝนและหาประสบการณ์จากการเรียนในห้องเรียน   ห้องปฏิบัติการและการฝึกปฏิบัติงานจริง  เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินทั้งในภาครัฐและเอกชน เนื่องจากมีการทำความร่วมมือทางด้านวิชาการและด้านบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่ภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจการบินอย่างกว้างขวาง เช่น บริษัทการบินไทย จำกัด English for (มหาชน) และสถาบันฝึกอบรมด้าน การบิน (TFTA) เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

 

อันดับ 2 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี  มหาวิทยาลัยบูรพา

                 เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในบริษัทเรือ บริษัทตัวแทนเรือ บริษัท Shipping บริษัททั่วไปที่มีแผนกนำเข้าและส่งออก บริษัทรับขนส่งสินค้าทางทะเล การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือหรือท่าเทียบเรือของเอกชน อู่ต่อเรือ และรับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

UploadImage

อันดับ 3  สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

                    ผู้ที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นที่ต้องการตัวของตลาดแรงงานอย่างมาก โรงแรมส่วนใหญ่มักว่าจ้างบัณฑิตสาขาวิชาการเดินทางและการท่องเที่ยว ให้ทำงานด้านการแคมเปญสื่อสารทางการตลาด, ทำงานเป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงแรม หรือให้บริการลูกค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานให้กับบริษัทรับจัดอีเวนท์ในฐานะผู้จัดงาน มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมเปิดตัวหรือการประชุมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

UploadImage
 

อันดับ 4    สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

                          ศึกษาทางด้านอากาศพลศาสตร์ การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อการออกแบบการสร้าง การซ่อมบำรุงเครื่องบิน เครื่องยนต์เจ็ท เทคโนโลยีดาวเทียมการซ่อมบำรุง รวมไปถึงการบริหารธุรกิจการบิน

       อาชีพที่สามารถประกอบทำได้

       –    ออกแบบและสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์เจ็ท ดาวเทียม
       –    ควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยานและชิ้นส่วนประกอบ
       –    ควบคุมวงโคจรและสถานีดาวเทียม
       –    การบริหารและการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจการบินและอวกาศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

UploadImage

อันดับ 5 สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

                 สามารถไปทำงาน เป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัถตุดิบ ฝ่ายซับพลายเชน/โลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง สำหรับในระดับบริหารสามารถทำงานเป็น Logistics Analyst, Material Planner, Operations Analyst, Procurement Manager, Supply Chain Analyst, Business process Analyst, Operations Manager และอื่นๆอีกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
UploadImage

สามารถดูข้อมูลการรีวิว คณะ/สาขา มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่ ที่เดียวที่แรกในประเทศ u-review