สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง 9 โครงการ รวม 975 ที่นั่ง (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

UploadImage

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์

(สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)

จำนวนรับเข้าศึกษา

    
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ทั้ง 2 แขนงวิชา จำนวน 100 คน

          1. แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ
          2. แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

       *** ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารตามหัวข้อคุณสมบัติต่อไปนี้ ครบทั้ง 4 ข้อ และผ่านคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ข้อ

       1. มีผลการเรียนเฉลียสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (GPAX) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.75 
 

       2. มีคะแนนวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 

 

 

 

 

 


CU-ATS คืออะไร เทคนิคทำข้อสอบ รีวิวสอบ CU-ATS https://www.chulatutor.com/cu-ats/ 
สอบ CU-ATS คืออะไร ยากไหม สอบเมื่อไหร่ สมัครอย่างไร https://www.chulatutor.com/blog/cu-ats/ 
CU-ATS คืออะไร เรียนต่อจุฬา อินเตอร์ วิศวและสายวิทย์ ต้องรู้ https://online.chulatutor.com/p/cu-ats-pbt-vs-cu-ats-cbt

            TOELF Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
            TOELF Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
            IELTS  ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
            Old SAT Critical Reading  ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
            New SAT Math and Evidence-Based Reading and Writing ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
            CU-AAT (Verbal Section)ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแน

            CU-TEP ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

   
     3. มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

            Old SAT Math ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
            New SAT Math ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
            CU-AAT (Math Section)ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 490 คะแนน


        4. มีคะแนนวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

           CU-ATS (คะแนนเฉพาะรายวิชา Chemistry)ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 320 คะแนน
           CU-ATS
 Nano (คะแนนเฉพาะรายวิชา Chemistry)ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 320 คะแนน
           SAT II
 (Subject Test) (Chemistry)ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

       สำหรับน้องๆที่ต้องการสมัครแต่ ไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 3 ใน 4 จะต้องได้่คะแนนในข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด เพื่อใช้ในการพิจารณา สารมารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ท้ายระเบียบการ คลิกที่นี่

เกณฑ์การพิจารณา

       - คะแนนสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  15  คะแนน
       - คะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์   25  คะแนน
       - คะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์  30  คนแนน
       - คะแนนสอบสัมภาษณ์   30  คะแนน

 

- ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

- เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 
 

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

(สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)

จำนวนรับเข้าศึกษา

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และ สาขาวิชาการบัญชี จำนวน  160 คน
 
          1.สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
             - แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ
             - แขนงการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน
 
          2.สาขาวิชาการบัญชี
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
       - สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

       - สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา Grade 12

       - สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา Year 13

       - สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา GCE O-Level

       - สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา GED หรือ IGCSE

       - มีคะแนนรวมของการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง

            TOELF Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
            TOELF Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
            IELTS Academic ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ
            CU-TEP & Speaking ไม่ต่ำกว่า 101

       -มีคะแนนรวมของการสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
            CU-AAT ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 1100 คะแนน
            Old SAT Critical Reading and Match ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 1100 คะแนน
            New SAT Math and Evidence-Based Reading and Writing ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 1170 คะแนน
 
*** โดยใช้คะแนนรวมการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี 
 
เกณฑ์การพิจารณา
 
       พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครและผลคะแนนรวมการทดสอบตามคุณสมบัติของผู้สมัครข้างต้น และผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 

- ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

- เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 


โครงการหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์

(สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์)

จำนวนที่รับเข้าศึกษา 

  
     คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวน  100  คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

         เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 
           - มีคะแนนวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

               TOELF Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOELF Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
               IELTS  ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ
               CU-TEP ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

          - มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 


               CU-AAT (Verbal Section)ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
               Old SAT Critical Reading  ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
               New SAT Evidence-Based Reading and Writing ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
               ACT English Section  ไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน


- ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

- เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่
 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

(สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์)

จำนวนรับเข้าศึกษา

       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและผลิตยานยนต์  รวมจำนวน  200  คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       
 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

       *** ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารตามหัวข้อคุณสมบัติต่อไปนี้ ครบทั้ง 3 ข้อ และผ่านคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อ
 
       - มีคะแนนวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

            TOELF Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
            TOELF Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
            IELTS  ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
            CU-TEP ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

        - มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

            Old SAT Math และ SAT II (Math Level 2)ได้คะแนนแ่ต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
            New SAT Math ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน และ SAT II (Math Level 2) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
            CU-AAT (Math Section)ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 480 คะแนน 


        - มีคะแนนวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

           CU-ATS ไม่ต่ำกว่า 800 คะแนน
           SAT II (Physics and Chemistry)ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน


       สำหรับน้องๆที่ต้องการสมัครแต่ ไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 3 ใน 4 จะต้องได้่คะแนนในข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด เพื่อใช้ในการพิจารณา สารมารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ท้ายระเบียบการ คลิกที่นี่

เกณฑ์การพิจารณา

        
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)  ร้อยละ  5 
        - คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ    ร้อยละ  20
        - คะแนนวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์   ร้อยละ  30
        - คะแนนวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์  ร้อยละ  40
        - คะแนนสอบสัมภาษณ์  ร้อยละ  5

- ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

- เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์

(สอบสัมภาษณ์) 

จำนวนที่รับเข้าศึกษา 

      
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวน  150  คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

       *** ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารตามหัวข้อคุณสมบัติต่อไปนี้ ครบทั้ง 3 ข้อ และผ่านคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อ

       
- มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25
 
       - มีคะแนนวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

            TOELF Internet-based ไม่ต่ำกว่า 83 หรือ
            IELTS  ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ
            CU-TEP & Speaking ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 104 คะแนน

        - มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

            Old SAT Math ได้คะแนนแ่ต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 630 คะแนน หรือ
            New SAT Math ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน 
            CU-AAT (Math Section)ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 

       สำหรับน้องๆที่ต้องการสมัครแต่ ไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 2 ใน 3 จะต้องได้่คะแนนในข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด เพื่อใช้ในการพิจารณา สารมารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ท้ายระเบียบการ คลิกที่นี่ 

เกณฑ์การพิจารณา

        
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)  ร้อยละ  25 
        - คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ    ร้อยละ  35
        - คะแนนวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์   ร้อยละ  40

    *** ทั้งนี้ พิจารณาคะแนนรวมและต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์

- ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

- เข้าสู่ Website โครงการ  คลิกที่นี่
 

โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

(สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ + สอบสัมภาษณ์)

 

จำนวนที่รับเข้าศึกษา 

       - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานชาติ)  จำนวน 80  คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

       มีคะแนนผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

           - CU-AAT (Verbal Section)ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และได้คะแนนรวม CU-AAT ของ Verbal Section หรือ Math Section ไม่ต่ำกว่า 900 คะแนน หรือ 
           
           - Old SAT (Critical Reading) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และได้คะแนนรวม SAT ของ (
Critical Reading และ Math) ไม่ต่ำกว่า 900 คะแนน หรือ
           
           - New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน และได้คะแนนรวม SAT I ของ 
Evidence-Based Reading and Writing และ Math ไม่ต่ำกว่า 980 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา

        
- ผลคะแนนการทดสอบ  ร้อยละ  50
        - ผลคะแนนการทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ    ร้อยละ  40
        - ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์   ร้อยละ  10

- ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

- เข้าสู่ Website โครงการ  คลิกที่นี่


โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

(สอบสัมภาษณ์)

 

จำนวนที่รับเข้าศึกษา 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรยนานาชาติ) รับรวมจำนวน 55 คน โดยแบ่งการรับเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
     
          - ผู้ที่มีคุณสมบัติใน รูปแบบที่ 1 : จำนวน  30  คน

          - ผู้ที่มีคุณสมบัติใน รูปแบบที่ 2 : จำนวน  25  คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

      รูปแบบที่ 1  

          - เป็นผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ ที่มีผลการเรียนดังต่อไปนี้

          - มีผลคะแนนการเรียน The Advanced Placement Program (AP) ไม่ต่ำกว่า Rank ที่ 70 โดยต้องมีผลคะแนนรวมของการสอบ Old SAT (Critical Reading, Math และ Writing) หรือ New SAT (Math และ Evidence-Based Reading and Writing) 

       รูปแบบที่ 2  

          - สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

          - มีคะแนนความทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่าใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

              TOELF (Paper-based)  ไม่ต่ำกว่า  570  หรือ
              TOELF (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 88 หรือ
              IELTS    ไม่ต่ำกว่า  6.5 หรือ
              CU-TEP  ไม่ต่ำกว่า  91

          - มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

             CU-AAT  โดยจะต้องมีคะแนนรวมในส่วนของ Verbal Section และ Math Section ไม่ต่ำกว่า 950 หรือ
             Old SAT Critical Reading และ Math ได้คะแนนแ่ต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 950 คะแนน หรือ
              New SAT Math และ Evidence-Based Reading and Writing ไม่ต่ำกว่า 1030 คะแนน  
 

- ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่ 

- เข้าสู่ Website โครงการ  คลิกที่นี่ 


 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

(สอบข้อเขียน+สอบสัมภาษณ์)

 

จำนวนรับเข้าศึกษา

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม  จำนวน  80  คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

       *** ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารตามหัวข้อคุณสมบัติต่อไปนี้ ครบทั้ง 3 ข้อ และผ่านคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อ
 
       - มีคะแนนวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

            TOELF Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
            TOELF Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
            IELTS  ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
            Old SAT Critical Reading ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
            New SAT  Evidence-Based Reading and Writing  ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
            CU-AAT Verbal Section ไม่ต่ำกว่า  400 คะแนน  หรือ

            CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

        - มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

            Old SAT Math ได้คะแนนแ่ต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
            New SAT Math ไม่ต่ำกว่า 570 คะแนน 
            CU-AAT (Math Section)ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน 

         - มึคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยออสเตรเลีย หรือประเทศนิวซีแลนด์ หรือคะแนนมาตราฐานในระบบการศึกษาภาษาอังกฤษ (A-Level) หรือ (IB) ในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าเกรด B


       สำหรับน้องๆที่ต้องการสมัครแต่ ไม่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร 2 ใน 3 จะต้องได้่คะแนนในข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด เพื่อใช้ในการพิจารณา สารมารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ท้ายระเบียบการ คลิกที่นี่ 

เกณฑ์การพิจารณา

        - คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ    ร้อยละ  20
        - คะแนนวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์   ร้อยละ  15
        - คะแนนสอบวิชาความถนัดทางด้านการออกแบบของจุฬาฯ  ร้อยละ  20
        - Portfolio  ร้อยละ  10
        - คะแนนการสอบสัมภาษณ์  ร้อยละ  25 
        - คะแนนการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ  ร้อยละ  10


- ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

- เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)

(สอบปฏิบัติ + สอบสัมภาษณ์)
  
           จำนวนรับสมัคร  50  คน

          เปิดรับสมัครวันที่ 3-31 มกราคม 2560


- ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

- เข้าสู่ Website โครงการ 
 คลิกที่นี่

 
 
 
 

 

คำแนะนำโครงการ

            - น้องๆ สามารถสมัครรับตรง (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ได้มากกว่า 1 โครงการ

            - รับตรงหลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์การสมัคร รับตรงแบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ น้อง ๆ สามารถสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ทั้ง 2 ประเภท


UploadImage