สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปิดรับ 30 พ.ย. นี้ "ทุนประกายเพชร" มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทุนเรียนฟรี 4 ปี มีเงินรายเดือน 6,500 บาท

UploadImage
 
     สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่โดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปทั้ง 5 เทอมในระดับมัธยมปลาย หลังจากนำเสนอผลงานและผ่านการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาทุนประกายเพชรจะได้รับทุนให้เปล่าที่ครอบคลุมทั้งค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด พร้อมเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 6,500 บาท และค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาปีละ 5,000 บาท

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน    

       1. มีสัญชาติไทย

       2. เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป

*** กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่่ากว่า 3.00 และมีความสามารถโดดเด่นทางวิชาการที่เป็นที่ประจักษ์ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนประกายเพชร

เงื่อนไขเมื่อได้รับทุน  
 
       1. ต้องลงทะเบียนเรียน ไม่ต่่ากว่าที่ก่าหนดไว้ในคู่มือการศึกษาของคณะที่เข้าศึกษา

       2. เมื่อได้รับทุนแล้ว จะต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมในขณะที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในแต่ละเทอมไม่ต่่ากว่า 3.00 กรณีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.00 จะถูกระงับทุนในเทอมนั้น และจะได้รับทุนอีกครั้ง เมื่อท่าเกรดเฉลี่ยสะสมได้ถึง 3.00 ตามเกณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร    

       1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
       2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
       3. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
       4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
       5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุน : คลิกที่นี่ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์  :  คลิกที่นี่

UploadImage