สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุนเกษมประจำปีการศึกษา 2560

UploadImage

ทุนเกษมประจำปีการศึกษา 2560 
  1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
  2. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภาคปกติเท่านั้น
  3. ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อได้ทุกคณะยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์
  4. สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2559– 25 ธันวาคม 2559
  5. การให้ทุนการศึกษานี้ จะสนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนการศึกษา ดังนี้
    • ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
    • ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 5,000 บาท  
สนใจสมัคร คลิกที่นี่