สอบเข้ามหาวิทยาลัย

KFC ออกเทียนไก่ทอด สำหรับคนที่ต้องการให้บ้านเป็นกลิ่นไก่ทอด

KFC ออกเทียนไก่ทอด สำหรับคนที่ต้องการให้บ้านเป็นกลิ่นไก่ทอด
KFC นิวซีแลนด์จะมอบเทียนไก่ทอดให้กับคนที่ชนะการประกวดผ่านโซเชียลมีเดีย โดยโพสท์ผ่านอินสตาแกรมบอกว่า "จะมีอะไรดีไปกว่าการทำให้ค่ำคืนของคุณหอมหวานไปกว่าการจุดแทนไก่ทอดรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นจาก KFC กันล่ะ"
นี่เป็นข่าวเบาๆ ส่งคุณเข้านอนด้วยกลิ่น...ไก่ทอด
ว่าแต่อยากให้บ้านเป็นกลิ่นไก่ทอดจริงเหรอ...


UploadImage


รู้จักคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

       ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร และวิศวกรรมอาหาร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของอาหาร ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องจักรชนิดต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม  และยังต้องศึกษากลุ่มวิชาที่เจาะลึกลงไปทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารเบื้องต้น  เคมีอาหาร การวิเคราะห์อาหาร กฎหมายและมาตรฐานอาหาร การประกันคุณภาพอาหาร วิศวกรรมอาหาร  การแปรรูปอาหารจุลชีววิทยาทางอาหาร


มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

1    มหาวิทยาลัยนครพนม    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
                         
2    มหาวิทยาลัยนเรศวร    คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
                         
3    มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร   
                     
4    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
                       
5    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร
                         
6    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
                         
7    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
                         
8    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
                         
9    มหาวิทยาลัยขอนแก่น    คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
                         
10    มหาวิทยาลัยทักษิณ    เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
                         
11    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร
                       
12    มหาวิทยาลัยบูรพา    คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร
                         
13    มหาวิทยาลัยบูรพา    คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
                         
14    มหาวิทยาลัยรามคำแหง    เทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีอาหาร
                         
15    มหาวิทยาลัยพายัพ    คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
                         
16    มหาวิทยาลัยรังสิต    คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีอาหาร
                         
17    มหาวิทยาลัยสยาม    คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร