สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผล gat pat 60 ประกาศผลสอบ แกทแพท 60 ครั้งที่ 2 และ ประกาศผลสอบ gat pat 60 ครั้งที่ 1

ประกาศผล gat pat 60 ประกาศผลสอบ แกทแพท 60 ครั้งที่ 2
 
ช่องทางที่ 1  :  เข้าระบบ GAT/PAT   คลิกที่นี่ 

ประกาศผลสอบ แกทแพท 60ช่องทางที่ 2 เข้าระบบ E-Score  คลิกที่นี่

ประกาศผล gat pat 60


ได้คะแนนครบแล้ว ประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน 60 ต่อเลยนะคะที่นี่

ประเมินโอกาสสอบติดแอดมิชชัน 60คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา คือคะแนนเฉลี่ยการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

UploadImage 
GAT ความถนัดทั่วไป มีผู้เข้าสอบ 102,233 คน คะแนนเฉลี่ย 161.00
(ประกอบด้วย GAT ส่วนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา มีผู้เข้าสอบ 102,215 คน คะแนนเฉลี่ย 115.68 และ GAT ส่วนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 102,230 คน คะแนนเฉลี่ย 45.34)
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (มีผู้เข้าสอบ 69,151 คน คะแนนเฉลี่ย 49.61)
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (มีผู้เข้าสอบ 60,924 คน คะแนนเฉลี่ย 79.94)
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (มีผู้เข้าสอบ 17,119 คน คะแนนเฉลี่ย 93.77)
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มีผู้เข้าสอบ 3,427 คน คะแนนเฉลี่ย 93.24)
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (มีผู้เข้าสอบ 29,104 คน คะแนนเฉลี่ย 140.97)
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (มีผู้เข้าสอบ 2,760 คน คะแนนเฉลี่ย 147.80)
PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (มีผู้เข้าสอบ 3,813 คน คะแนนเฉลี่ย 95.79)
PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (มีผู้เข้าสอบ 1,395 คน คะแนนเฉลี่ย 87.64)
PAT 7.3 ความถนัดทางญี่ปุ่น (มีผู้เข้าสอบ 2,898 คน คะแนนเฉลี่ย 114.80)
PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน (มีผู้เข้าสอบ 4,520 คน คะแนนเฉลี่ย 104.27)
PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (มีผู้เข้าสอบ 198 คน คะแนนเฉลี่ย 92.80)
PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี (มีผู้เข้าสอบ 2,177 คน คะแนนเฉลี่ย 84.96) 
สถิติ คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560

UploadImage

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

UploadImage
@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประกาศผลสอบ gat pat 60 ครั้งที่ 1 

ประกาศผล gat pat 60
       
 เมื่อ สทศ. ประกาศผลคะแนน GAT/PAT แล้ว!!!!
โดยผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1  :  เข้าระบบ GAT/PAT   คลิกที่นี่ 

ประกาศผลสอบ แกทแพท 60

       *** หากน้องๆที่ลืมรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT สามารถสอบถามรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT
 

โดยวิธีที่ 1 : สอบถามผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ ที่เบอร์โทร 02-217-3800

ประกาศผล gat pat 60 ครั้งที่ 2

 

โดยวิธีที่ 2 สอบถามผ่านเว็บไซต์ในระบบ GAT/PAT  คลิกที่นี่ 

ประกาศผลสอบ gat pat 60


ช่องทางที่ 2 เข้าระบบ E-Score  คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบ gat pat 60

       Question ... สำหรับน้องๆที่ยังไม่เข้าใจว่าต้องกรอกอะไรตรงไหนบ้าง ?  การเข้าระบบ E-Score ใช้ชุดรหัสเดียวกันกับ การเข้าระบบ GAT PAT  ชื่อเข้าระบบ E-Score คือ รหัสผู้ใช้งาน GAT PAT เมื่อน้องๆเข้าสู่ระบบก็จะปรากฎหน้าเว็บไชต์แบบนี้ ก็คลิกเลือกที่ GAT/PAT ได้เลยจ้า
 

ประกาศผล gat pat 60

สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

ประกาศผล gat pat 60

       โดยน้องๆที่ประสงค์จะยื่นขอดูกระดาษคำตอบภายในวันที่วันที่ 14- 16 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ  >>>> ผู้เข้าสอบมีสิทธิ์ต้องขอดูกระดาษคําตอบของตนเองด้วยตนเองหรือผู้แทน

เอกสารที่ใช้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ >>> ยื่นใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ + สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน ที่มีการรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว

        ดาวน์โหลด ใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อขอรับ ใบคําร้องขอดูกระดาษคําตอบ ได้ ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ประกาศผล gat pat 60

       น้องๆจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคำตอบรายวิชาละ 20 บาท  และกำหนดการ สถานที่ดูกระดาษคำตอบ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ตามเวลาที่นัดหมาย ณ ที่ทําการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


สถิติ คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด คะแนนเฉลี่ย GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

ประกาศผล gat pat 60

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

ประกาศผล gat pat 60
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศผล gat pat 60  
ประกาศผลสอบ gat pat 60 ครั้งที่ 1 

ประกาศผลสอบ o-net 60 และ
โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด (Admission Genius)


ข้อมูลจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)