สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 อันดับอาชีพ ยอดฮิตในโปรแกรม Admission Planing ประจำปี 2016

   UploadImage
 
        ทาง AdmissionPremium เผยผลการจัดอันดับ  "อาชีพยอดฮิตประจำปี 2016"  ซึ่งเป็นผลจากผู้เข้าชมมากที่สุด ในโปรแกรม AdmissionPlaning ตลอดทั้งปี 2016 

 

       อันดับที่ 1 กุมารแพทย์ คือ แพทย์ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลทางการแพทย์แก่ทารก, เด็ก, และวัยรุ่น กล่าวคือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 14-18 ปีขึ้นกับเกณฑ์ของแต่ละสถานที่และประเทศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์จะเรียกว่า กุมารแพทย์ (pediatrician) ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และแพทย์ประจำบ้านด้านกุมารเวชศาสตร์ แล้วได้ผ่านการสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ ซึ่งในประเทศไทยออกให้โดยแพทยสภา ในประเทศไทย แพทยสภาเป็นองค์กรที่ออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในสาขาเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ โดยจำแนกเป็นสาขาย่อยต่างๆ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี
 

      อันดับที่ 2  ครู-อาจารย์ คือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การการศึกษา คอยอบรมสั่งสอน เกี่ยวกับวิชาความรู้ คอยมอบแนวทางหลักการคิด การอ่านเขียนให้กับลูกศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งต้องคำนึงถึงพื้นฐานขีดความสามารถของนักเรียนแต่ล่ะคนด้วย เพราะการรับรู้ของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน หน้าที่ของครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้นักเรียนเข้าใจ และบรรลุเป้าหมายให้ได้มีหน้าที่จัดเตรียมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน สามารถถ่ายถอดความรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์  ทั้งด้านศีลธรรม วัฒนธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เข้ามาเสนอ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องให้ทันกับยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ และสามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ รวมถึง การฝึกอบรม แก่เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล-อุดมศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานฝึกอบรมวิชาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ เช่น นาฏศิลป์และดนตรี เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


     อันดับที่ 3 ทันตแพทย์ คือ แพทย์ผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้แก่ประชาชน ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาโรคฟัน โรคเหงือก และความผิดปกติต่างๆ ภายในช่องปาก ซึ่งสุขภาพปากและฟันที่ดี จะนำไปสู่สุขภาพร่างกายโดยรวมที่ดี เพราะสัญญาณของโรคร้ายแรงบางอย่าง มักแสดงอาการโดยเริ่มจากเกิดความผิดปกติภายในช่องปากก่อนเป็นอันดับต้นๆ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบ บอกเล่าให้เรารู้ว่าศาสตร์ด้านทันตกรรมมีมาตั้งแต่สมัย 7,000 ปีก่อนคริสตกาล ในสมัยนั้น คนที่ทำหน้าที่รักษาโรคภายในช่องปากให้กับคนทั่วไปคือ หมอทั่วไป เภสัชกร และช่างตัดผม ซึ่งแตกต่างจากทุกวันนี้ ที่คนจะทำหน้าที่ด้าน ทันตกรรมได้ จะต้องเป็นทันตแพทย์ที่เรียนมาเฉพาะทางเท่านั้น  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี


 

     อันดับที่ 4 นักบัญชี ลักษณะโดยทั่วไปของงานบัญชีที่ให้บริการกัน ได้แก่ การรับทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การวางระบบบัญชี การบัญชีต้นทุน การพยากรณ์ทางการเงิน การวางแผนภาษีอากร การบัญชีเพื่อการบริหาร เป็นต้น โดยนักบัญชีจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ๆ ดังนี้

1. ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
2. ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
4. บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
5. ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
6. จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท

    การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ เป็นสิ่งที่ผู้ทำงานด้านบัญชีต้องฝึกฝน และพัฒนาตนเอง โดยนำมารวมกับความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนมา มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานบัญชี เมื่อนักบัญชีมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้รวมเข้าไว้ด้วยกันแล้ว การจะเป็นนักบัญชีที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


       อันดับที่  5 เจ้าของธุรกิจ หมายถึง ผู้ประกอบการดำเนินการด้วยตนเอง แต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นกลุ่ม อาชีพเจ้าของธุรกิจเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้คนจำนวนมาก แต่หากมีความจำเป็นอาจมีการจ้างคนอื่นมาช่วยงานได้ เจ้าของกิจการเป็นผู้ลงทุน และจำหน่ายเอง คิดและตัดสินใจด้วยตนเองทุกเรื่อง ซึ่งช่วยให้การพัฒนางานอาชีพ เป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การประกอบอาชีพอิสระ เช่น ขายอาหาร ขายของชำ ซ่อมรถจักรยานยนต์ ฯลฯ ในการประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ ความสามารถในเรื่อง การบริหาร การจัดการ เช่น การตลาด ทำเลที่ตั้ง เงินทุน การตรวจสอบ และประเมินผล เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องมีความอดทนต่องานหนัก ไม่ถ้อถอยต่อ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมองเห็นภาพการดำเนินงานของตนเองได้ทะลุปรุโปร่ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่