สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. จัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 174,975 คน การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 สอบวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559 ซึ่งในวันแรก สอบทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ ชีววิทยา, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาษาไทย, สังคมศึกษา สำหรับการสอบวันที่ 25 ธันวาคม 2559 สอบทั้งหมด 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 1, คณิตศาสตร์ 2,  ภาษาอังกฤษ,  เคมี และมีกำหนดการประกาศผลสอบวันที่ 25 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

          รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ภาพรวมการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 มีศูนย์สอบบริหารการทดสอบ 18 ศูนย์ สนามสอบทั่วประเทศ 132 สนาม มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 174,975 คน โดยจำแนกผู้มีสิทธิ์สอบตามรายวิชา ดังนี้ (1) ภาษาไทย มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 157,886 คน (2) สังคมศึกษา มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 154,758 คน (3) ภาษาอังกฤษ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 165,080 คน (4) คณิตศาสตร์ 1 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 124,536 คน (5) ฟิสิกส์ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 92,458 คน (6) เคมี มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 94,112 คน (7) ชีววิทยา มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 92,696 คน
(8) คณิตศาสตร์ 2 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 24,084 คน (9) วิทยาศาสตร์ทั่วไป มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 29,958 คน

          ส่วนการนำผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชาไปใช้นั้น สามารถนำผลคะแนนไปใช้ยื่นเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรง หรือ สถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา โดยให้เป็นไปตาม เงื่อนไขของแต่ละคณะและสถาบันอุดมศึกษา หรือ สถาบันนั้นๆ

UploadImage

UploadImage

UploadImage