สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 ทักษะจำเป็นที่จะนำธุรกิจก้าวไกลในยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค 4.0 เราจำเป็นต้องปรับตัวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ร่วมกันพัฒนาประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 หรือThailand 4.0 เพื่อปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้ไทยก้าวขึ้นเป็นประเทศชั้นนำด้านความสามารถในการแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่จุดนั้นได้ ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จอยู่ที่การพัฒนา “คน” ให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจจะต้องพัฒนาเป็นองค์กรธุรกิจยุคใหม่ มีการสร้างตราสินค้า (Brand) ของตัวเอง ใช้ดิจิทัลและ E-Commerce สร้างตลาดรวมถึงต้องให้ความสำคัญในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) และนวัตกรรม (Innovation) เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 
UploadImage
 

ดังนั้น คนทำงานยุคใหม่จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะในการทำงานที่สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างในปัจจุบันซึ่งนอกจากจะต้องมีทักษะพื้นฐานในด้านไอที และภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาหลักอื่นๆ แล้ว ยังมีอีก 10 ทักษะจำเป็นที่จะต้องมี เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพในการทำงาน อันจะนำพาองค์กรธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ ซึ่งได้แก่

1.การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)

2.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

3.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

4.การบริหารบุคคล (People Management)

5.การร่วมมือกับผู้อื่น (Coordinating with Others)

6.ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

7.การลงความเห็นและการตัดสินใจ (Judgement and Decision Making)

8.การใส่ใจความต้องการของลูกค้า (Service Orientation)

9.การต่อรอง (Negotiation)

10.ความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility)


 
 
UploadImage
 

ทั้งนี้ การจะพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะปัญญาชนคนรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประเทศเพราะช่วงเวลานี้เป็นเวลาของการส่งผ่านจากผู้อาวุโสไปยังนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องมารับช่วงการทำงานต่อไป

ล่าสุด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ “คนรุ่นใหม่” ให้กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล ขึ้น
 
UploadImage
 

โดยสาขานี้สอดคล้องกับการทำธุรกิจในปัจจุบันที่เป็นแบบดิจิทัลและเทคโนโลยีมากขึ้น และเป็นธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีกลุ่มวิชาให้เลือกเรียนคือ การจัดการกระบวนการ (Business Process Management) และการจัดการธุรกิจเกิดใหม่ (Start Up Business) เหมาะสำหรับผู้ที่คิดจะทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และต้องการเรียนรู้กระบวนการด้านธุรกิจ ด้านไอที สนุกกับเครื่องมือ Gadget ใหม่ๆ และเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการ เน้นความสำเร็จในการทำธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยี การนำธุรกิจเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล และการสร้างธุรกิจเกิดใหม่ในระหว่างการเรียน สอนโดยดิจิทัลตัวจริงผู้เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในวงการดิจิทัล

จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า Digital Economy ได้ทำให้เกิดธุรกิจ เช่น Facebook, Alibaba GRABTAXI, Uber และธุรกิจ Start Up ใหม่ ๆ โดยสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้แม้มีเงินทุนไม่มากทำให้วิถีการทำธุรกิจเปลี่ยนไป คุณอาจจะสามารถสร้างธุรกิจ และประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืนขณะที่ธุรกิจแบบดั้งเดิมต้องพบกับความท้าทายและต้องปรับตัวสู่ Digital เพื่อความอยู่รอดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เตรียมคุณให้พร้อมเป็นผู้สร้างธุรกิจหรือผู้ทำงานในธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
 
 
สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลเปิดสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัล เน้นการสร้างมูลค่าทางธุรกิจดิจิทัลการพัฒนาธุรกิจใหม่บนพื้นฐานทางเทคโนโลยีการจัดการกลยุทธ์สำหรับธุรกิจดิจิทัลการบริหารโครงการทางธุรกิจดิจิทัลการออบแบบระบบงานทางธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจดิจิทัลการจัดการธุรกิจออนไลน์ ไปจนถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจดิจิทัล และอีกมากมาย ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้ว สามารถประกอบอาชีพด้านดิจิทัลได้หลากหลายอาชีพ อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจดิจิทัลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจและธุรกิจดิจิทัลเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ไปจนถึงเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ และอาชีพใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนที่สามารถจะเลือกเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพที่สองก็ตาม อาทิ ยูทูปเบอร์ (YouTuber) บล็อกเกอร์ (Bloger) นักรีวิว (Reviewer) หรือแม้แต่ขณะที่ยังศึกษาอยู่ก็สามารถมีรายได้ระหว่างเรียน 
 
UploadImage
 


เพราะโลกในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก และในอนาคตจะเปลี่ยนโฉมไปอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือธุรกิจ ก็จะถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ๆ และกลายเป็นผู้แพ้หรือล้มหายตายจากไป การพัฒนาประเทศก็เช่นเดียวกัน หากเราปรับตัวช้า จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและเป็นผู้แพ้ไปในที่สุด
 
สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนรู้ และสนุกไปกับเทคโนโลยี ใฝ่ฝันอยากเป็น Youtuber, นักCastGame, นักรีวิวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และ เจ้าของธุรกิจ Start Up

รู้จักสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คลิกที่นี่


 การจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 


 
UploadImage