สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศใช้พรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้นายจ้างหักเงินเดือนใช้หนี้

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ให้นายจ้างหักเงินเดือนลูกจ้างที่กู้ยืมกองทุนเพื่อชำระหนี้ได้

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบูรณาการการบริหารจัดการและการดําเนินการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ (กรอ.) ในอนาคตเป็นเอกภาพอยู่ใต้กฏหมายเดียวกัน โดนมีสาระสำคัญคือให้นายจ้างหักเงินลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้กองทุนเพื่อชำระเงินกู้ยืม โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 51 ดังนี้ 


UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage