สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศการจัดสอบรอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559

UploadImage
       เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2558 ประกอบกับ มติคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่  1/2560   เมื่อวันที่ 23  มกราคม  2560 จึงกำหนดวิธีการจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย  ดังนี้

       1.เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิดว่า จะเกิดขึ้น และไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได้แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตาม ซึ่งส่งผลให้ นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบ O-NET ในช่วงวันและเวลาที่ท าการสอบได้ แบ่งเป็น 2 กรณี

           1.1 เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา

           1.2 เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา–มารดา แล้วทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้ 

       2.คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ  O-NET รอบพิเศษ ส าหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย  

         2.1 เป็นนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่  4 กุมภาพันธ์  2560
 

         2.2  เป็นนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่  4–5  กุมภาพันธ์  2560  

         2.3  เป็นนักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.6 หรือ ม.3 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนด  

         2.4  เป็นนักเรียนชั้น ป.6 หรือ ม.3 ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าสอบ ในกรณีนี้นักเรียนต้องส่งหนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าสอบจริง 

       3. วิธีการสมัคร  นักเรียนสมัครด้วยตนเองที่ สทศ. หรือทางไปรษณีย์โดยวิธี EMS เท่านั้น 

       4. อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ชุดวิชาละ 100 บาท และหากสมัครทางไปรษณีย์ให้ชำระค่าสมัครโดยใช้ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม  นายภาคภูมิ ภู่มณี (หัวหน้างานการเงิน) ไปรษณีย์ราชเทวี   เอกสารการสมัครทั้งหมดจัดส่งถึง กลุ่มงานบริหารการทดสอบ ที่อยู่ สถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128  อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400    

       5. กำหนดการสมัคร

           ชั้น ป.6 และ ม.3  ตั้งแต่วันที่  6-12 กุมภาพันธ์ 2560
 
       6. เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นค าร้อง (พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)  
 
          6.1 กรณีที่ 1 เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง เช่น ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ ต้องเข้ารับการรักษา ต้องใช้เอกสารและหลักฐาน ดังนี้

                 1) ใบคำร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสำหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย

                 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง

                 3) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด ในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบ เหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้

                 4) หลักฐานใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และแพทย์ผู้รักษาได้มี ความเห็นและรับรองว่ามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระหว่างวันและเวลาที่มีการสอบ จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาหรือพักรักษาตัว ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ หรือหลักฐาน อื่นที่แสดงเหตุสุดวิสัย    

          6.2  กรณีที่ 2 เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เหตุฉุกเฉินอันเกิดแก่บิดา–มารดา แล้วทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้ ต้องใช้เอกสารและหลักฐาน ดังนี้

                 1) ใบคำร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสำหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย

                 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง

                 3) หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัด ในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบ เหตุอันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้

                 4) หลักฐานหรือเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานที่สามารถระบุเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้ 

       7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ป.6 และ ม.3 วันที่  24  กุมภาพันธ์ 2560 
 
       8. วันสอบ  

              ชั้น ป.6  และเทียบเท่า   วันที่  7   มีนาคม 2560   

              ชั้น ม.3  และเทียบเท่า   วันที่  7-8  มีนาคม 2560
 
       9. วันประกาศผล

              ชั้น ป.6  และเทียบเท่า วันที่  25  มีนาคม 2560    

              ชั้น ม.3  และเทียบเท่า วันที่  26  มีนาคม 2560

       10. สถานที่สอบ สนามสอบที่ทาง สทศ. กำหนดใน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี   สงขลา  ชลบุรี ราชบุรี ลพบุรี 

       11. การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของ สทศ. และถือว่า การพิจารณาจาก สทศ. เป็นที่สิ้นสุด 

       12. หาก สทศ. ตรวจพบว่าผู้เข้าสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยให้ข้อมูลเท็จจะถือว่าการสอบในครั้ง นี้เป็นโมฆะ 

       13. หากผู้เข้าสอบได้ท าการสอบซ้ ารายวิชา สทศ. จะยึดถือผลการสอบในครั้งแรกเท่านั้น 

       14. กรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ สทศ. จะพิจารณาและด าเนินการตามความ เหมาะสม