สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ไม่เก่งคำนวณ ไม่เชี่ยวภาษา ก็เรียน”บริหารธุรกิจ”ได้ ด้วยหลักสูตรใหม่เข้ากับวัยดิจิทัล

วันนี้พาน้องๆ มารู้จักกับ 6 สาขาในกลุ่มคณะบริหารธุริกิจที่ได้ปรับปรุงหลักสูตร ให้เข้ากับงานยุคดิจิทัล
ซึ่งประกอบด้วย สาขาจัดการธุรกิจการบิน สาขาจัดการธุรกิจดิจิทัล สาขาการค้าระหว่างประเทศ สาขาการเงิน สาขาการจัดการ สาขาการตลาด ตามไปดูกันว่าสาขาไหนจะเหมาะและตรงกับอนาคตของน้องๆ 


UploadImage

ตำแหน่ง “ผู้บริหาร” ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ถ้าองค์กรไหนได้ผู้บริหารที่เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์ ก็มีแนวโน้มว่าองค์กรนั้นจะมีอนาคตที่สดใสทำให้หลายต่อหลายคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ มีความใฝ่ฝันที่จะก้าวขึ้นไปยืน ณ จุดนั้น ทว่า ในโลกของความเป็นจริงที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหนทางสู่การเป็นผู้บริหารที่เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ที่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน ขอเพียงมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ ตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตนเองตลอดเวลา สักวันหนึ่งคุณจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารมือหนึ่งได้อย่างแน่นอน
 
เพราะทุกวันนี้มีหลักสูตรบริหารธุรกิจของสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศที่เปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ และที่จะขอแนะนำในวันนี้ก็คือ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกแห่งหนึ่งที่เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาที่มีหัวคิดทันสมัย ฉลาด คิดบวก และที่สำคัญคือมีใจรักที่จะเป็นนักบริหารเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยด้วยความเชื่อมั่นในแนวคิดที่ว่า “ความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่เส้นชัย”
 
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ แม้คุณจะไม่เก่งวิชาคำนวณ หรือไม่ถนัดวิชาภาษาต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีต้อนรับคุณ ขอเพียงมีใจรักที่จะเรียนคณะนี้ มีความฝันอยากเป็นนักบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และมุ่งมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยมีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงและมีความเชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด และคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลคุณภาพสู่ภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลกเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี “บริหารธุรกิจบัณฑิต” อยู่ตลอดเวลา โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้น 6 สาขาวิชา ได้แก่  
 
1. New!! สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (สามารถกู้ กรอ. ได้) อุตสาหกรรมการบิน เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นเครื่องมือสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นศูนย์กลางด้านการบิน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจการบินเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการบินที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานสากลด้านธุรกิจการบิน
 
2. New!! หลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัล การพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยผลักดัน ให้เกิดการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นคือ การปรับตัวและการนำเอาความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การจัดการกระบวนการ นวัตกรรมการบริการ เทคโนโลยี และการจัดการธุรกิจดิจิทัล เป็นหลักสูตรสหวิทยาการและบูรณาการทางด้านการจัดการนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความคิดสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพื่อเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน สนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนและดำเนินงาน เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางในการดำเนินธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างสรรค์ธุรกิจ Start Up ใหม่ๆ
 
3. สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ (สามารถกู้ กรอ. ได้) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศและภูมิภาคของโลก กลยุทธ์การดำเนินการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและนำเข้า เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่สำคัญของโลกที่ส่งผลต่อธุรกิจ เนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนมีความทันสมัย วิทยากรมีชื่อเสียงทางด้านการค้าระหว่างประเทศทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน การผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางการดำเนินการค้าระหว่างประเทศ  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่มืออาชีพทางด้านการค้าระหว่างประเทศ “International Trade Professionals”
 
4. สาขาวิชาการเงิน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระบบโครงสร้างการเงิน ทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และจัดเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพด้านการเงินทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยในระหว่างศึกษามีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน Sripatum Investment Center by AIRA เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และ TSI Investment Simulation ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการฝึกให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนการเงินสู่ชุมชน และมีการฝึกปฏิบัติงานระหว่างศึกษาทั้งในหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ
 
5. สาขาวิชาการจัดการ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ แม้คุณจะไม่เก่งวิชาคำนวณ หรือไม่ถนัดวิชาภาษาต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีต้อนรับคุณ ขอเพียงมีใจรักที่จะเรียนคณะนี้ มีความฝันอยากเป็นนักบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และมุ่งมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยมีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงและมีความเชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด และคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา เพราะที่นี้สอนให้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
 
6. สาขาวิชาการตลาด มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ และความรู้ด้านการจัดการการตลาด ด้านการวิเคราะห์ การวิจัย การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด กิจกรรมการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา สร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน
UploadImage 

ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่อัดแน่น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการฝึกงานที่เข้มข้นตลอดหลักสูตร นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตการทำงานในฐานะผู้บริหารขององค์การ ภาคเอกชน และภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบธุรกิจของครอบครัวเป็นพื้นฐานในการจัดตั้งธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นจากบรรดาศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมาแล้วมากมาย