สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค่าร้อยและองค์ประกอบคะแนนแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2559

      สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ผู้รับผิดชอบการดำเนินการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ออกประกาศเผยแพร่ข้อมูลค่าร้อยในระบบ Admissions กลางและองค์ประกอบคะแนนและค่าน้ำหนักแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

UploadImage


ดาวน์โหลด Infogarphic ค่าร้อยละในระบบแอดมินชันกลางประจำปีการศึกษา 2559 ไฟล์แนบ


องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชัน 9 กลุ่ม
 

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพUploadImage

           - สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 20%

             PAT2 30%

           - พยาบาลศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 20%

             PAT2 30%

           - ทันตแพทยศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 20%

             PAT1 10%

             PAT2 20%

           - เภสัชศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT2 40%

 

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ


UploadImage

           - วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT1 10%

             PAT2 30%

           - เทคโนโลยีสารสนเทศ

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT1 20%

             PAT2 20%

 

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์


UploadImage

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 15%

             PAT2 15%

             PAT3 20%

 

กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์


UploadImage

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT4 40%

 

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์


UploadImage

           - เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT1 10%

             PAT2 30%

 

กลุ่มที่ 6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์


UploadImage


           - บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 30%

             PAT1 20%

           - การท่องเที่ยวและการโรงแรม

             รูปแบบที่ 1

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 50%

             รูปแบบที่ 2

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 40%

             PAT7 10%

 

กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา


UploadImage

             รูปแบบที่ 1

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 20%

             PAT5 30%

             รูปแบบที่ 2

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT5 20%

             PAT1/2/3/4/6/7(เลือก 1 วิชา) 20%

 

กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์


UploadImage
             - ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT4 หรือ PAT6 40%

 

กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
           - นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

             พื้นฐานวิทยาศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 30%

             PAT1 20%

             พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 50%

             พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 30%

             PAT7 20%

องค์ประกอบคะแนนและค่าน้ำหนักแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
การคิดคะแนนแอดมินชัน ประจำปีการศึกษา คลิกที่นี่ 

ปฏิทิน Admission 2559 คลิกที่นี่
Website : การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ แอดมิชชัน คลิกที่นี่  


ข้อสังเกต

           -  พื้นฐานวิทยาศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ คือ ชื่อเรียกรูปแบบองค์ประกอบคะแนน ไม่ได้หมายถึงสายการเรียน ดังนั้นหากมีองค์ประกอบคะแนนครบก็สามารถเลือกสมัครได้

           - องค์ประกอบคะแนนและค่าน้ำหนักแอดมิชชัน ดังกล่าว เป็นเพียงกรอบให้แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยนำไปใช้เท่านั้น ในแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย จึงอาจมีการรับรูปแบบที่แตกต่างกันได้ ควรดูระเบียบการแอดมินชันประจำปีการศึกษา 2559 ควบคู่ด้วย เพื่อประกอบในการตัดสินใจยื่นแอดมินชัน