สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อาชีพเกษตรกร ไม่มีใครคิดว่ารอด ท่ามกลางคำดูถูก อะไรที่ทำให้เขายืนหยัดต่อสู้

ลาออกจากงานประจำ มาทำอาชีพเกษตรกร
ไม่มีใครคิดว่ารอด ท่ามกลางคำดูถูก อะไรที่ทำให้เขายืนหยัดต่อสู้

เรื่องจริงจาก คุณสมยศ คำเพ็ง หนึ่งในเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ

ด้วยการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จากเซเว่น อีเลฟเว่น
 


"คำดูถูก"มากมาย ที่พี่สมยศนำมาเป็นปุ๋ยเพื่อที่เค้าจะเติบโตขึ้น ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจดีๆ 
กล้วยหอมทองในเซเว่นมาจากพี่สมยศนี่เอง 


UploadImage
 คูณสมยศ คำเพ็งหนึ่งในเกษตรกรของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่ที่ปลูกกล้วยหอมทองส่งขายยังเซเว่น อีเลฟเว่น
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

หากน้องๆ อยากประกอบอาชีพเกษตรกรพืชสวน ต้องจบอะไร ? ( มหาวิทยาบางแห่ง ที่มีเปิดสอน )

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ – พืชสวน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาพืชศาสตร์ – พืชสวน  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น     คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาการพืชสวน  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชสวน 

หมายเหตุ 

ข้อแตกต่างระหว่างพืชไร่ – พืชสวน


พืชไร่ หมายถึง พื้ชที่ปลูกบริเวณพื้นที่กว้างมาก ไม่พิถีพิถันในการปลูก ไม่ต้องการการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด และขั้นตอนในการปลูกน้อย ซึ่งปลูกได้ง่ายกว่าพืชสวน ส่วนใหญ่จะเป็นพืชล้มลุก มีอายุในการเก็บเกี่ยวไม่นาน เมื่อให้ผลผลิตแล้วมักจะตายไป

พืชสวน หมายถึง พืชที่ต้องดูแลอย่าพิถีพิถัน ต้องดูแลเอาใจใสอย่างใกล้ชิด มีขอบเขตในการปลูกที่แน่นนอน ทั้งยังมีขั้นตอนและความปราณีตในการปลูกมาก นับตั้งแต่การเพาะเมล็ด การเตรียมดิน การจัดระยะปลูก การให้ปุ๋ย ให้น้ำ พรวนดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว
  ซึ่งกล้วย ก็คือพืชสวนนั่นเอง