สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปธ.อนุกรรมการ กมว.เผยเร่งออกใบอนุญาตครูภายใน 1 เดือน เปิด 4 ช่องทางยื่นเรื่อง

         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการดำเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา (กมว.) เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมอนุกรรมการ กมว.ซึ่งเป็นอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุรุสภาตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนกำกับ ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้อนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 3,364 ราย และอนุมัติต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 5,794 ราย ซึ่งถือว่าดำเนินการอย่างรวดเร็ว และไม่มีผู้ตกค้าง

UploadImage

ทั้งนี้ อนุกรรมการ กมว.ได้ประชุมทุกเดือนเพื่อเร่งรัดพิจารณากลั่นกรองของคณะทำงานกลั่นกรองการออก และต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เกิดความรวดเร็ว และไม่ตกค้าง

นายกมลกล่าวอีกว่า ผู้ที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับ และขอต่อใบอนุญาตฯ ควรเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยยื่นคำขอผ่าน 4 ช่องทาง
1.ยื่นคำขอโดยตรงที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

2.จุดบริการงานคุรุสภาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพม.กทม.เขต 1) และ สพม.กทม.เขต 2 นอกจากนี้

3.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

4.ยื่นคำขอผ่านทางสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ซึ่งขณะนี้คุรุสภาได้ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาออก และต่อใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน หรือไม่เกิน 1 เดือน เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วทันต่อการใช้งาน รวมถึง กรณีเร่งด่วนเพื่อใช้สำหรับสมัครสอบ บรรจุแต่งตั้ง หรือต่อสัญญาจ้าง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์