สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จบวิศวะจำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรหรือไม่? แล้วค่าตอบแทนเท่าไหร่?

น้องๆ รู้กันยังคะ ว่า การที่เราจะเป็น วิศวกรได้อย่างเต็มตัวได้นั้น เราจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศไทย ซี่งเป็นใบอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือใบกว. จำเป็นสำหรับการทำงานของวิศวกรบางสาขาเท่านั้น เฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานและสาธารณชน จะต้องได้รับการอบรมและทดสอบจากสภาวิศวกรในดัานจรรยาบรรณ ความปลอดภัย กฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับงานวิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อม และทักษะวิศวกรรมเสียก่อนจึงจะได้เป็นวิศวกรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

 
โดยเริ่มต้นในประเทศไทยครั้งแรกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ปัจจุบันบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมควบคุม ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

กฏกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม


 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมีด้วยกัน 4 ระดับโดยขอบเขตของงานก็จะกว้างขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้นตามลำดับ 


1.วุฒิวิศวกร

2.สามัญวิศวกร

3.ภาคีวิศวกร

4.ภาคีวิศวกรพิเศษ

ระดับวุฒิวิศวกรเป็นระดับสำหรับวิศวกรผู้มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปยื่นผลงาน และผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์ สามารถเป็น ที่ปรึกษาโครงการได้

ระดับสามัญวิศวกร เป็นระดับสำหรับวิศวกรผู้มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปยื่นผลงาน ผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร  หรือระดับภาคีวิศวกร เป็นระดับที่ผู้ที่ผ่านการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วศ.บ. คอ.บ. และ อศ.บ. (อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต) สามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ หากสถาบันการศึกษานั้น ๆ ได้รับการรับรองของสภาวิศวกร โดยปัจจุบันต้องทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ ยื่นขอใบอนุญาต รอผลการพิจารณา ทดสอบ อบรม จึงจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีวิศวกร ซึ่งระดับภาคีวิศวกรนี้มีอำนาจในการเซ็นต์แบบได้ทุกแบบ ต่างกับภาคีวิศวกรพิเศษที่จะก่อสร้างได้เฉพาะงานที่ถนัดเท่านั้น

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ ผู้ที่ขอใบอนุญาตระดับนี้ เป็นผู้ที่อาจเรียนมาน้อยแต่ประสบการณ์สูงมีความถนัดงานก่อสร้างด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษนี้จะอนุญาตให้ผู้ถือใบอนุญาตทำการก่อสร้างได้แค่ด้านใดด้านหนึ่งที่ขอไปเท่านั้น และส่วนใหญ่จะเป็นงานในระดับเล็ก ๆ เช่น สร้างสะพาน ถนน หรืออาคารขนาดเล็ก


ผู้ที่จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องจบวิศวกรรมศาสตร์ในหลักสูตรที่มีการรับรองแล้ว ดังนั้น น้องๆ ที่จะขอรับใบอนุญาตฯ ตรวจสอบหลักสูตรก่อนเข้าเข้าเรียนกันด้วยนะคะ 
ตรวจสอบหลักสูตรที่รับรอง

แล้วค่าตอบแทนของกลุ่มวิชาชีพวิศวกรรม เท่าไหร่นะ ?? 
 

UploadImage

UploadImage

ขอขอบคุณข้อมูลรายได้จาก คุณ Tat MPh และ จากการสำรวจจาก สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)