สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT / PAT ครั้งที่ 1/2559

GAT ความถนัดทั่วไป 

UploadImage

UploadImage

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 

UploadImage
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
UploadImage PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

UploadImage
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

UploadImage
UploadImage
UploadImage

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

UploadImage
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
UploadImage
PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
UploadImage

ดาวน์โหลด ตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 คลิกที่นี่
รูปแบบข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559  คลิกที่นี่