สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 2 ช่องทางประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 (ปีการศึกษา 2559) #dek60

UploadImage
     วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2560 สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560 และได้ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ไปแล้วนั้น

     สทศ. ได้ทำการตรวจสอบข้อสอบและเฉลยคำตอบของทุกวิชาภายหลังการประกาศผลสอบอีกครั้งหนึ่ง พบว่า วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีข้อสอบที่ต้องตรวจและปรับคะแนนใหม่ จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 14 (6 คะแนน) โดยปรับคะแนนเพิ่มให้เฉพาะผู้ที่ตอบตัวเลือกที่ 5 (เป็นคำตอบที่ถูกเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัวเลือก) เท่านั้น (สำหรับผู้ที่เลือกตัวเลือกที่ 1 ซึ่งเป็นคำตอบเดิม ยังคงมีความถูกต้องและได้คะแนนคงเดิม)
          
     สทศ. ได้ปรับคะแนนดังกล่าวให้ถูกต้องในระบบการประกาศผลของสถาบันฯ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560  และได้แจ้งหน่วยงานที่นำคะแนนผลสอบในวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์  ไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาทั้งระบบรับตรงและระบบรับกลาง (Admissions) เรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับกลาง (Admissions) ซึ่งได้กำหนดการรับสมัครฯ ในระหว่างวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2560
         
     สทศ. ขอให้ผู้เข้าสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ในการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 สอบวันที่ 11 มีนาคม 2560 ตรวจสอบคะแนนอีกครั้งทางเว็บไซต์ สทศhttp://www.niets.or.th

          ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในระหว่างวันที่ 12 -14 พฤษภาคม 2560) ตามช่องทางที่ สทศ. ได้อำนวยความสะดวก ดังต่อไปนี้

          1. ติดต่อที่ทำการ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36
          2. Call Center 02-217-3800 กด 0
          3. อีเมล์ webmaster@niets.or.th
          4. สายตรงผู้บริหาร

UploadImage

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 สอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. มีกำหนดประกาศผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 
ช่องทางที่ 1
ระบบสอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล คลิกที่นี่
UploadImage
 


กรณี โรงเรียน ต้องการดึงผลคะแนน O-NET ของนักเรียน ให้ทำผ่านระบบสอบถามผลคะแนน O-NET รายโรงเรียน คลิกที่นี่
 UploadImage


ช่องทางที่ 2
ระบบ E-Score คลิกที่นี่

UploadImage


ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศผล gat pat 60 
ประกาศผลสอบ แกทแพท 60 ครั้งที่ 2 และ
ประกาศผลสอบ gat pat 60 ครั้งที่ 1