สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ o-net 60 ม.6 สทศ. ประกาศแล้ว!!! คะแนน สอบโอเน็ต 60 ปีการศึกษา 2559


UploadImage
     สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 สอบวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 และประกาศผลสอบในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปจำแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และรายสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ปรากฎผลดังนี้

1.ผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามสังกัด 
UploadImage
UploadImage
 
     2.ผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

       (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ) ที่ตั้ง (ในเมือง นอกเมือง) และภูมิภาค (กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก) พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการสอบทุกวิชา  โรงเรียนที่ตั้งในเมืองมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งนอกเมืองทุกวิชา และโรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งในภาคอื่นๆ ทุกวิชา  นอกจากนี้ โรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา

     3.ผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามรายสาระการเรียนรู้ พบว่า สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย สูงสุดในแต่ละวิชา ดังนี้

       3.1 วิชา
คือ สาระการฟัง การดู และการพูด
 
 
       3.2 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ สาระภูมิศาสตร์

       3.3 วิชาภาษาอังกฤษ คือ สาระภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก    

       3.4 วิชาคณิตศาสตร์ คือ สาระจำนวนและการดำเนินการ

       3.5 วิชาวิทยาศาสตร์ คือ สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

       
       นอกจากการประกาศผลสอบ
O-NET จำแนกตามตัวแปรแล้ว สทศ. ได้จัดทำใบรายงานผลสอบ O-NET แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ (1) ระดับรายบุคคล  (2) ระดับโรงเรียน  (3) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (4) ระดับศึกษาธิการจังหวัดและระดับศึกษาธิการภาค เพื่อให้นักเรียน โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ต้นสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำผลสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
           
            ทั้งนี้ โดยภาพรวมผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 วิชา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาที่เหลือ (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์) มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา


คะแนนเฉลี่ยรายวิชา

UploadImage


ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศผล gat pat 60
ประกาศผลสอบ แกทแพท 60 ครั้งที่ 2 และ
ประกาศผลสอบ gat pat 60 ครั้งที่ 1ข้อมูลจาก : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)