สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค่าเทอมหลักสูตรนานาชาติ สาขาการบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชีการตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการบริหารจัดการสารสนเทศเมื่อสําเร็จหลักสูตรนี้  นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาวิชาชีพตามความถนัดและสนใจ จึงได้จัดกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาชีพเลือกได้แก่กลุ่มวิชาการตลาดกลุ่มวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและกลุ่มวิชาการเงิน​


แนวทางการประกอบอาชีพ
บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สามารถทํางานในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัวและการทํางานในองค์การบริการทางสังคมอื่นๆUploadImage