สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิธีคิดคะแนน Admissions 60 เตรียมความพร้อมก่อนแอดมิชชัน 60

UploadImage
     หลังจาก สทศ. ประกาศคะแนนสอบ GAT/PAT รอบที่ 2 มีน้องๆหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาทางแฟนเพจ Facebook AdmissionPremium มากมายถามถึงการคำนวณคะแนนแอดมิชชั่นว่ามีวิธีการคำนวณอย่างไร เพื่อเป็นการวางแผนแอดมิชชันที่จะมาถึงในไม่กี่วัน ข้างหน้า  เรามาดูกันว่าคะแนนสอบแอดมิชชั่นที่เอามาใช้คัดเลือกรอบแอดมิชชั่นนั้นเอามาจากไหนบ้าง และมีวิธีการคำนวณอย่างไร

     รอบแอดมิชชั่นทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยจะมีคะแนนเต็มเท่ากัน
คือ 30,000 คะแนน โดยคำนวณคะแนนจาก 3 ส่วนใหญ่ๆ


UploadImage


GPAX 20%  =  6,000 คะแนน


     ส่วนนี้คำนวณจากเกรดเฉลย 6 เทอม สามารถดูได้จากใบ ปพ.1 ที่ได้จากโรงเรียนเมื่อจบการศึกษา โดยนำเกรดเฉลี่ยสะสมที่ได้มาคูณด้วย 1,500 ก็จะได้คะแนนที่จะนำไปรวมกับส่วนอื่นๆ ซึ่งส่วนนี้มีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 6,000 คะแนน

>>> GPAX  x  1,500

 

O-NET 30%  =  9,000 คะแนน

     ส่วนนี้มีการปรับสัดส่วนใหม่จากเดิมใช้คะแนนจาก 8 วิชา เปลี่ยนมาเป็นใช้คะแนนจาก 5 วิชา วิชาละ 6% ดังนี้ 

ภาษาไทย 6%
สังคม 6%
ภาษาอังกฤษ 6%
คณิตศาสตร์ 6%
วิทยาศาสตร์ 6%

      โดยวิธีการคำนวณคะแนนก็คือเอาคะแนนแต่ละวิชาข้างบนมารวมกัน เสร็จแล้วให้คูณด้วย 18 ซึ่งจะได้คะแนนที่เอาไปรวมกับส่วนอื่นๆ (ภาษาไทย + สังคม + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์)  x  18 โดยคะแนนเต็มจากส่วนของ O-NET คือ 9,000 คะแนน

 

GAT/PAT 50%  รวมกัน  15,000 คะแนน

     คะแนนที่ได้จากส่วนนี้จะมีคะแนนเต็ม 15,000 คะแนน แต่วิธีการคำนวณจะแตกต่างกันแล้วแต่กลุ่มคณะและสาขาวิชา โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.1 คณะสัตวแพทย์, คณะสหเวชศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
      GAT  20%  +  PAT2  30%

1.2 คณะทันตแพทยศาสตร์
      GAT  20%  +  PAT1  10%  +  PAT2  20%

1.3 คณะเภสัชศาสตร์
      GAT  10%  + PAT2  40%

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

2.1 คณะวิทยาศาสตร์, คณะทรัพยากรธรรมชาติ
      GAT  10%  +  PAT1  10%  +  PAT2  30%

2.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
      GAT  10%  +  PAT1  20%  +  PAT2  20%

กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์

      GAT  15%  +  PAT2  15%  +  PAT3  20%

กลุ่มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

      GAT  10%  +  PAT4  40%

กลุ่มคณะเกษตรศาสตร์, คณะวนศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะเทคโนโลยีเกษตร

      GAT  10%  +  PAT1  10%  +  PAT2  30%

กลุ่มคณะบริหาร พาณิชยศาสตร์ และบัญชี

     6.1 คณะบริหารธุรกิจ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์
             GAT  30%  +  PAT1  20%

     6.2 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
             รูปแบบที่ 1   GAT  50%
             รูปแบบที่ 2   GAT  40%  +  PAT7 (เลือก 1 วิชา)  10%

กลุ่มคณะครุศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, พลศึกษา และสุขศึกษา
      รูปแบบที่ 1   GAT  20%  +  PAT5  30%
      รูปแบบที่ 2   GAT  10%  +  PAT5  20%  +  PAT1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา)  20%

กลุ่มคณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะวิจิตรศิลป์, คณะดุริยางคศิลป์, คณะศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และคณะศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
      GAT  10%  +  PAT4/6 (เลือก 1 วิชา)  40%

กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     
     คณะนิเทศศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะสังคมวิทยา และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

     9.1 พื้นฐานวิทย์
           GAT  30%  +  PAT1  20%

      9.2 พื้นฐานศิลป์
           รูปแบบที่ 1   GAT  50%
           รูปแบบที่ 2   GAT  30%  +  PAT7 (เลือก 1 วิชา)  20%

      "ระเบียบการแอดมิชชั่น" จะสามารถหาดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ของ สอท. ซึ่งจะเปิดให้ดาวโหลดได้ผ่านเว็บไซต์ http://www.cuas.or.th ประมาณเดือนพฤษภาคม น้องๆ สามารถหาไฟล์ระเบียบการของปีที่แล้วมาดูเป็นแนวทางได้ที่ http://www.cuas.or.th/downloads/ADM58_book.pdf

     วิธีการคำนวณคะแนนในส่วนนี้ คือ นำคะแนนวิชาที่ต้องใช้ครั้งที่ได้คะแนนดีที่สุดมาคูณกับตัวเลข % ของแต่ละวิชา เช่น กลุ่มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้องใช้ GAT  10%  +  PAT4  40% ก็คำนวณโดย

 

(คะแนน GAT  x  10)  +  (คะแนน PAT4  x  40)

UploadImage


     Admission Genius เป็นอีกโปรแกรมที่จำลองสถานการณ์ในการแอดมิชชั่นให้กับน้อง โดยใช่สถิติคะแนนต่ำสุดในการแอดมิชชั่นปีที่ผ่านๆ มา ในการจำลอง วิเคราะห์ออกมาเป็นโอกาสในการสอบติดของน้องๆ เป็นค่าร้อยละ ซึ่งเป็นโปรแกรมความร่วมมือกันพัฒนาโดย AdmissionPremium.com และ P-dome.com  


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทดลองใช้โปรแกรม คลิก 

เคล็ดลับวิธีเลือก 4 อันดับ แอดมิชชั่น 60 โดยอาจารย์ก้อง ศักดา นักวิเคราะห์โอกาสสอบติดแอดมิชชั่น อันดับหนึ่งของประเทศ คลิก 

กำหนดการแอดมิชชัน 60 คลิก