สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค่าสถิติพื้นฐานผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิชา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 แล้ว ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

UploadImage

ช่องทางแรก : ระบบการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา เพื่อการรับตรงร่วมกัน คลิกที่นี่

ช่องทางที่สอง : เข้าผ่านระบบ escore คลิกที่นี่

ค่าสถิติพื้นฐานผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิชา

UploadImage
 

     สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 สามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบด้วยตนเอง หรือ ผู้แทน ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 8  - 10  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน และให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 (ให้บริการตามลำดับการยื่นคำร้อง)
ทั้งนี้  หากผู้รับบริการดูกระดาษคำตอบไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่นัดหมาย สถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิ์ คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 


รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา มาให้น้องๆ ได้ทบทวนกันอีกครั้ง เพื่อใช้เตรียมตัวสอบกันในวัน ที่ 26-17 ธันวาคม 2558 

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ วิชาสามัญ 9 วิชา

1.  รหัสวิชา 09  ภาษาไทย

UploadImage
2. รหัสวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

UploadImage
3. รหัสวิชา 89 คณิตศาสตร์ 2

UploadImage
4.  รหัสวิชา 69 ชีววิทยา 

UploadImage
5. รหัสวิชา 59 เคมี
UploadImage
6 . รหัสวิชา 49 ฟิสิกส์

UploadImage
7. รหัสวิชา 39 คณิตศาสตร์ 1

UploadImage
8. รหัสวิชา  29 ภาษาอังกฤษ

UploadImage
9. รหัสวิชา 19 สังคมศึกษา

UploadImage

เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) ของข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา  คลิกที่นี่

UploadImage
UploadImage

UploadImage

ตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชา คลิกที่นี่

ดาววน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ เนื้อหาการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และกำหนดการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ของ สทศ.  คลิกทีนี่

ดาวน์โหลดรูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา คลิกที่นี่

ข้อห้ามปฏิบัติในการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่


ข้อควรระวังในการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่