สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนสมัครแอดมิชชัน 60 (ตั้งแต่เริ่มจนจบ)

UploadImage
 

ใกล้เข้ามาแล้วกับการแอดมิชชัน เหลือเวลาอีกไม่กี่วันสำหรับการเตรียมตัว เราเคยพูดถึงวิธีการคิดคะแนน และการเลือกคณะอย่างไรให้ติดกันไปแล้ว ต่อไปเราจะพาน้องๆ ไปทำความคุ้นเคยกับวิธีและขั้นตอนการสมัครแอดมิชชันในเว็บไซต์ สอท. กันบ้าง จะได้คุ้นหน้าคุ้นตากันไว้ วันจริงมาถึงจะได้ไม่ประหม่า เลือกอันดับได้เฉียบขาด และแอดติดกันทุกคน
 

ขั้นตอนที่ 1
เข้าไปที่เว็บไซต์ http://a.cupt.net/admissions.php โดยตรง หรือ www.aupt.or.th แล้วเลือก เข้าสู่ระบบ Admissions เมื่อวันรับสมัครมาถึงจะมีลิงค์รับสมัครปรากฏขึ้นมาให้น้องๆ เลือก

 UploadImage


ขั้นตอนที่ 2
เข้าสู่ระบบการรับสมัคร

 UploadImage


ขั้นตอนที่ 3
กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ กรอกเลขรหัสผู้ใช้งาน ระบบ GAT/PAT (สทศ.) 10 หลัก และกดปุ่ม "ค้นหา"
 
UploadImage

เมื่อกดค้นหาแล้ว ข้อมูลของน้องๆ จะปรากฏขึ้นมาทั้งรหัสโรงเรียน เลขบัตรประจำตัวประชาชน และชื่อนามสกุล ให้น้องๆตรวจสอบข้อมูลที่มีในระบบ และกดปุ่ม "สมัครคัดเลือก"
 
UploadImage


ขั้นตอนที่ 4
อ่านเงื่อนไขการสมัครให้ละเอียด โดยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร การชำระเงิน รวมทั้งขั้นตอนต่างๆ หลังจากทำการสมัคร น้องๆ ควรอ่านให้ครบทุกบรรทัด ก่อนทำเครื่องหมายในช่อง "ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการสมัครข้างต้นนี้แล้ว" เพราะเป็นเงือนไขที่สำคัญ หากทำผิดเงื่อนไขขึ้นมาแล้วน้องๆ จะอ้างว่าไม่รู้ไม้ได้แล้วนะครับ ถ้าอ่านเรียบร้อยและยอมรับเงื่อนไขการสมัคร ก็กดปุ่ม "ดำเนินการต่อไป"
 
UploadImage


ขั้นตอนที่ 5
กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดเลือกว่าจะยินยอม หรือไม่ยินยอม ให้สทศ. มอบข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ติดต่อกรณีมีสิทธิ์สัมภาษณ์ และกดปุ่ม "ดำเนินการต่อไป"
(1) วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด
(2) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
(3) เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
(4) E-mail
(5) เลขประจำตัวนักเรียน
(6) ปีการศึกษาที่จบ
(7) หลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา
(8) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX
 
UploadImage


ขั้นตอนที่ 6
เลือกมหาวิทยาลัยและคณะที่ต้องการศึกษา ซึ่งก็คือ การจัด 4 อันดับของเรานั่นเอง ทางที่ดี ลองเลือกและทดไว้ในกระดาษ ตัดสินใจมาให้เรียบร้อยก่อนเข้าระบบดีกว่านะครับ
 UploadImage

เมื่อเลือกได้แล้ว ยืนยันการเลือก 4 อันดับของน้องๆ และกดปุ่ม "ดำเนินการต่อไป"
 
UploadImage


ขั้นตอนที่ 7
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนกดปุ่ม "ยืนยันการสมัคร"
 
UploadImage


ขั้นตอนที่ 8
พิมพ์ใบสมัคร
 
UploadImage


 
 
 
ถาม – ตอบ แอดมิชชันกลาง

Q : นักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไรในการเข้ามหาวิทยาลัยโดยระบบแอดมชิชันกลาง
A : นักเรียนต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะที่ต้องการจะเลือกว่าใช้สัดส่วนคะแนน O-NET, GAT, PAT เท่าไหร่บ้าง แล้วสอบ O-NET, GAT, PAT ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ตามวัน เวลาที่ สทศ. กำหนด และต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า
 
Q : การแอดมชิชันกลางใช้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) กี่ภาคการศึกษา
A : ใช้ GPAX 6 ภาคการศึกษา จากใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุวันที่จบภายในวันสุดท้ายของกา รับสมัครแอดมิชชันกลาง
 
Q : ระบบแอดมชิชันกลางใช้องค์ประกอบอะไรบ้าง
A : GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 10-50%,PAT 0-40%          
 
Q : ต้องใช้ 9 วิชาสามัญในการสมัครแอดมชิชันหรือไม่
A : ไม่ใช้ 9 วิชาสามัญในการสมัครแอดมิชชันกลาง
 
Q : GPAX ที่ใช้ในแอดมิชชันกลาง เป็น GPAX ที่ใช้ O-NET ถ่วง หรือ GPAX ที่นักเรียนได้จริง
A : ใช้ GPAX ที่นักเรียนได้จริง และลงวันที่จบการศึกษาภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครแอดมิชชันกลาง
 
Q : เรียนอยู่ปี 1 แล้ว จะมาแอดมชิชันกลางต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนหรือไม่
A : อยู่ปี 1 แอดมชิชันได้โดยไม่ต้องลาออก ยกเว้นผู้ที่ศึกษาอยู่คณะเภสัชศาสตร์ที่ต้องการมาแอดมชิชันเข้าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอื่น ต้องลาออกก่อนที่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อตัดสิทธิ์มาที่ สอท.
 
Q : เรียนจบสายศิลป์จะแอดมิชชันเข้ามหาวิทยาลัยสายวิทย์ได้ไหม
A : ให้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะในระเบียบการคัดเลือกฯ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนด
 
Q : สมัครแอดมิชันแล้ว จะไปสมัครรับตรงที่มหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดรับสมัครในช่วงเวลาเดียวกัน  ได้หรือไม่
A : สมัครได้
 
Q : สมัครแอดมิชชันแล้วยังไม่ได้ชำระเงินจะสมัครใหม่เลือกคณะใหม่ได้ไหม
A : กรณีที่ 1 ยังไม่ได้นำใบสมัครไปชำระเงินแต่เปลี่ยนใจ นักเรียนสามารถคีย์ใบสมัครใหม่ได้และ นำใบสมัครที่ถูกต้องไปชำระเงิน
กรณีที่ 2 นำใบสมัครไปชำระเงินแล้วต้องการเปลี่ยนคณะ นักเรียนต้องสมัครใหม่และไปชำระ เงิน ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายในวัน เวลา ที่ สอท.กำหนด
กรณีที่ 3 ชำระค่าสมัครหลายใบ สอท. จะใช้ข้อมูลจากใบสมัครที่มีเลขที่สมัครมากที่สุดที่ชำระ
 

กำหนดการแอดมิชชัน 60 
ระเบียบการ Admission 60 ดาวน์โหลดฟรี
วิธีเลือก 4 อันดับ แอดมิชชั่น 60 โดยอาจารย์ก้อง
วิธีคิดคะแนน Admissions 60


ข้อมูลจาก สอท.