สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สกอ. และ ทปอ. แถลงไม่มี ม.รัฐ เข้าร่วมหรือให้โควตา ผู้จัดค่ายแสงเทียน

UploadImage
       เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ออกมาแถลงการณ์ถึงกรณีค่ายแสงเทียนที่โด่งดังอยู่ตอนนี้ว่า 

UploadImage

     ตามที่ค่ายแสงเทียน ได้จัดทาโครงการตามหาความฝันไปกับเรา 4 ภาค ปี 2017 และประกาศเผยแพร่ชักชวน ให้ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษาในสื่อต่างๆอย่างหลากหลาย โดยมีการกล่าวอ้างว่าในกิจกรรมของโครงการจะมีช่วง เลือกโควตาพิเศษจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้เลือกขึ้นอยู่กับตามที่มหาวิทยาลัยนั้นๆได้กาหนด ขึ้นมาเพื่อประกอบการพิจารณา และมีมหาวิทยาลัย/คณะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วนั้น

     ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยขอยืนยันว่า สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดสรรโควตาหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวของค่ายแสงเทียนอย่างใด ทั้งนี้การรับ นักศึกษาโควตาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้มีการดาเนินการตามหลักการ ขั้นตอน เกณฑ์การรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร ด้วยความโปร่งใส และสร้างความเสมอภาค กับผู้สมัครทุกคน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงขอให้ผู้ที่จะเข้าร่วม กิจกรรมกับค่ายแสงเทียนได้พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการประกาศในสื่อโฆษณาต่างๆ
 

สกอ. และ ทปอ. แถลง ไม่มี ม.รัฐ เข้าร่วมหรือให้โควตา ผู้จัดค่ายแสงเทียน 
สกอ. 
ฝากไปถึง ม.เอกชน ถ้าไม่ได้เข้าร่วม ให้ออกมาแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย


UploadImageUploadImage