สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประจำปีการศึกษา 2560)

UploadImage

       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ในระบบแอดมิชชัน (ประจำปีการศึกษา 2560) 

       องค์ประกอบและค่าร้อยละของคณะ/สาขาวิชา ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อมูลประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559) คลิกที่นี่ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแต่ละคณะ สาขา  คลิกที่นี่ ที่ตั้ง / การจัดการศึกษา หลักสูตร / อัตราค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่
          
 
จำนวนที่รับ รวม 3,929 คน

          - คณะนิติศาสตร์ รวม 180 คน
          - คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 80 คน
          - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รวม 230 คน
          - คณะรัฐศาสตร์ รวม 150 คน
          - คณะเศรษฐศาสตร์ รวม 150 คน
          - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รวม 100 คน
          - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 60 คน
          - คณะศิลปศาสตร์ รวม 450 คน
          - คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน รวม 200 คน
          - คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวม 100 คน
          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 660 คน
          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 20 คน
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 414 คน
          - คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกต์) รวม 30 คน
          - คณะสหเวชศาสตร์ รวม 165 คน
          - คณะพยาบาลศาสตร์ รวม 70 คน
          - คณะศิลปกรรมศาสตร์ รวม 20 คน
          - คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 15 คน
          - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเผือง รวม 163 คน
          - คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวม 60 คน
          - คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 75 คน
          - คณะเภสัชศาสตร์ รวม 42 คน
          – คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ รวม 50 คน
          - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รวม 100 คน
          - วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง รวม 125 คน
          - วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ท่าพระจันทร์ รวม 50 คน
          - วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ศูนย์ท่าพระจันทร์ รวม 90 คน
          - วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ รวม 80 คน
 
          ***หมายเหตุ ยอดรับ รวม 3,929 คน คือ สัดส่วนการรับนักศึกษาผ่านรอบแอดมิชชัน โดยยังไม่รวมจำนวนผู้สละสิทธิ์จากรอบรับตรง ที่จะมารับเพิ่มในรอบแอดมิชชัน

ในระบบแอดมิชชัน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ?

          1.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบ ตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ 5 ปี (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) รับรวมกัน 60 คน

          2.คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา เพิ่มรูปแบบการรับ ใช้ GAT+PAT2 จำนวน 35 คน ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
  - 
วิธีคิดคะแนน Admissions 60 เตรียมความพร้อมก่อนแอดมิชชัน 60

   - 
วิธีเลือก 4 อันดับ แอดมิชชั่น 60