สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เกณฑ์การคัดเลือกแอดมิชชัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ประจำปีการศึกษา 2560)

UploadImage

     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ในระบบแอดมิชชัน (ประจำปีการศึกษา 2560) คลิกที่นี่
 
     โดยในระบบแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไม่เปิดรับนักศึกษาผ่านรับตรง แต่เปิดรับนักศึกษาผ่าน ระบบแอดมิชชัน เพียงช่องทางเดียว

 
จำนวนที่รับ รวม  2,500 คน

             สถานที่จัดการเรียน ในมหาวิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร)
             - คณะครุศาสตร์ จำนวน 80 คน
             - คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 590 คน
             - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 560 คน
             - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 120 คน
             - โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 210 คน

             สถานที่จัดการเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร (กรุงเทพมหานคร)
             - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 220 คน
             - คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 90 คน
             - โรงเรียนการเรือน จำนวน 180 คน

             สถานที่จัดการเรียน ศูนย์การเรียนระนอง 2 (กรุงเทพมหานคร)
             - คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 90 คน

             สถานที่จัดการเรียน วิทยาเขตสุพรรณบุรี (จังหวัดสุพรรณบุรี)
             - คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน
             - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 30 คน
             - โรงเรียนการเรือน จำนวน 90 คน

             สถานที่จัดการเรียน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก (จังหวัดนครนายก)
             - คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน

             สถานที่จัดการเรียน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง
             - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 30 คน
             - คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 30 คน
             - โรงเรียนการเรือน จำนวน 30 คน
             - โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 20 คน

             สถานที่จัดการเรียน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จังหวัดลำปาง
             - คณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน
             - โรงเรียนการเรือน จำนวน 20 คน
             - โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 20 คนข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
  - 
วิธีคิดคะแนน Admissions 60 เตรียมความพร้อมก่อนแอดมิชชัน 60

   - 
วิธีเลือก 4 อันดับ แอดมิชชั่น 60