สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและห้องสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่        การเตรียมตัวเข้าสอบ

        วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1 ชั้น 1 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

                 เวลา 09.00-09.30 น.         รายงานตัว ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1 ชั้น 1

                 เวลา 09.30-12.00 น.         สอบสัมภาษณ์

        รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติ ดังนี้

                1. ผู้เข้าสอบแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้สุภาพเรียบร้อย

                2. ให้ผู้เข้าสอบมารายงานตัว ณ สถานที่ที่กำหนด ก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด

                ผู้นั้นอาจไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

                3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายติดไว้มาแสดงต่อ                  

                เจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัวว่า เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

                4. เมื่อรายงานตัวแล้ว ให้ผู้เข้าสอบรออยู่ในบริเวณสถานที่ที่กำหนดไว้ เพื่อรอเจ้าหน้าที่เรียกตัวเข้าไปสัมภาษณ์

                5. ให้ผู้เข้าสอบ นำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์(ถ้ามี)

ข้อมูลจาก : http://www.dpu.ac.th/kati2559.html