สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

UploadImage

      เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการในด้านการให้บริการสารสนเทศ ระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน บูรณาการการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุดให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว กว้างขวางและคุ้มค่า โดยนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยสามารถใช้สิทธ์ขอยืมหนังสือ และค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้จากห้องสมุดของทั้งสองมหาวิทยาลัย

UploadImage

     นอกจากนี้มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยทำให้นักศึกษา คณะอาจารย์และ บุคลากร สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพผ่านฐานข้อมูลในระบบออนไลน์เพื่อค้นคว้าความรู้ต่างๆ ทั้งนี้สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่ at https://library.car.chula.ac.th หรือห้องสมุดมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ที่  http://online.library.stamford.edu

UploadImage

ข้อมูลเพิ่มเติม

     1.ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนานาติแสตมฟอร์ด

    
2.เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด


UploadImage