สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิว ระเบียบการแอดมิชชั่น 60 แต่ละคณะใช้คะแนนอะไรบ้าง และเกณฑ์คะแนน admission 60

UploadImage
     สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดให้ดาวน์โหลด ระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 แล้ว คลิกที่นี่
 
     โดยล่าสุด ทปอ. ได้แจ้งใบแทรก แก้ไขข้อมูลในระเบียบการแอดมิชชัน 60 หน้า 49 และ 70 ( ดาวน์โหลดระเบียบการ #แอดมิชชัน 60 ฉบับแก้ไข คลิกที่นี่

     การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (
Central University Admissions System) ประจำปีการศึกษา 2560 มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 78 แห่ง สามารถรับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น จำนวน 109,129 คน รายละเอียด ดังนี้

     - มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิก ทปอ. จำนวน 23 แห่ง จำนวนรับ 55,386 คน
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 17 แห่ง จำนวนรับ 17,128 คน
     - สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 34 แห่ง จำนวนรับ 36,385 คน
     - สถาบันสมทบ (1.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 3.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4.สถาบันการพละศึกษา) จำนวน 4 แห่ง จำนวนรับ 229 คน 

 UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ขั้นตอนการดำเนินการคิดคำนวณ GPAX และการรับรองวุฒิของผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ
 
     1. สมัครและชำระเงิน
     2. ส่งสำเนาเอกสารการจบการศึกษาจากต่างประเทศไปยัง สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทางโทรสาร 0-2354-5155 และ Email: admissions@cupt.net
     3. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ดำเนินการคิดคำนวณ GPAX และส่งให้คณะทำงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลการคัดเลือก
     4. ผู้สมัครนำเอกสารการจบการศึกษาจากต่างประเทศ พร้อมสำเนาไปสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายยังมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ผ่านการคัดเลือก
     5. มหาวิทยาลัยดำเนินการรับรองวุฒิการศึกษาของผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
     6. มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย พร้อมทั้งได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศมายังสมาคมที่ประชุทมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเพื่อประกาศผล
 
หมายเหตุ : กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจพบว่าผู้สมัครไม่จบการศึกษาและไม่สามารถรับรองการเทียบวุฒิได้ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

UploadImage

UploadImage

ดาวน์โหลดใบแทรก ระเบียบการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่


ข้อควรระวัง
 
   1.ผู้สมัครแอดมิชชัน ต้องตรวจสอบคุณสมบัติทางร่างกาย/ทางการศึกษา ของคณะ/สาขา มหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในหน้า 233-309 ด้วย สำคัญมาก
 
   2.สมัครเร็วหรือช้า ไม่มีผลต่อการติดแอดมิชชัน สมัครก่อน อาจพลาดก่อน คิดพิจารณาให้ดีก่อนสมัคร ไม่ต้องรีบ แค่ให้ทันกำหนดรับสมัคร/ชำระเงิน
 
   3.คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย ใด ไม่มีอยู่ในระเบียบการแอดมิชชัน เท่ากับ ไม่เปิดรับผ่าน
 
   4.ผู้สมัครแอดมิชชัน ต้องสอบ O-NET ตรงกับปีการศึกษาที่จบ ม.6 เช่น #dek59 ม.6 ปีการศึกษา 2558 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

UploadImage
UploadImage


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

   - ขั้นตอนสมัครแอดมิชชัน 60 (ตั้งแต่เริ่มจนจบ)
   - ระเบียบการ Admission 60 ดาวน์โหลดฟรี 
   - วิธีคิดคะแนน Admissions 60 เตรียมความพร้อมก่อนแอดมิชชัน 60 
   - วิธีเลือก 4 อันดับ แอดมิชชั่น 60 โดยอาจารย์ก้อง ศักดา นักวิเคราะห์โอกาสสอบติดแอดมิชชั่น อันดับหนึ่งของประเทศ 
   - ประกาศผลสอบ o-net 60 ม.6 สทศ. ประกาศแล้ว!!! คะแนน สอบโอเน็ต 60 ปีการศึกษา 2559 
   - ประกาศผล gat pat 60 ประกาศผลสอบ แกทแพท 60 ครั้งที่ 2 และ ประกาศผลสอบ gat pat 60 ครั้งที่ 1