สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิศวฯ มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มจำนวนรับ ในแอดมิชชัน 60ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จำนวนรับปรับใหม่ = 20

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี    
จำนวนรับปรับใหม่ = 15

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล    
จำนวนรับปรับใหม่ = 60

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์    
จำนวนรับปรับใหม่ = 10

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
จำนวนรับปรับใหม่ = 40

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จำนวนรับปรับใหม่ = 57

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จำนวนรับปรับใหม่ = 48    


หมายเหตุ
1. GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20% ทุกคณะ/สาขาวิชา
2. O-NET ให้ค่าน้ำหนัก 30% ทุกคณะ/สาขาวิชา โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%
3. คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ระบุคะแนนรวมต่ำสุด (%)    เนื่องจากเป็น คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดรับนักศึกษาเป็นปีแรก   หรือมีการปรับเปลี่ยนชื่อ คณะ/สาขาวิชา ไปจากเดิม    หรือไม่มี ผู้สมัคร/ผู้ผ่านการคัดเลือก ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

   - ขั้นตอนสมัครแอดมิชชัน 60 (ตั้งแต่เริ่มจนจบ)
   - ระเบียบการ Admission 60 ดาวน์โหลดฟรี 
   - วิธีคิดคะแนน Admissions 60 เตรียมความพร้อมก่อนแอดมิชชัน 60 
   - วิธีเลือก 4 อันดับ แอดมิชชั่น 60 โดยอาจารย์ก้อง ศักดา นักวิเคราะห์โอกาสสอบติดแอดมิชชั่น อันดับหนึ่งของประเทศ 
   - ประกาศผลสอบ o-net 60 ม.6 สทศ. ประกาศแล้ว!!! คะแนน สอบโอเน็ต 60 ปีการศึกษา 2559 
   - ประกาศผล gat pat 60 ประกาศผลสอบ แกทแพท 60 ครั้งที่ 2 และ ประกาศผลสอบ gat pat 60 ครั้งที่ 1