สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัปเดต 5 รอบ สอบเข้ามหาวิทยาลัย 61 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี)รอบที่ 1 : การรับด้วย Portfolio

ช่วงระยะเวลารับสมัคร 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560

เงื่อนไข โดยไม่มีการสอบข้อเขียน  - สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 โครงการดังนี้

1.โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Gifted IT)
2.โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประกวดแข่งขัน (Award)

***ทุกสาขารับเฉพาะสายวิทย์

รอบที่ 2 : โควตา 

ช่วงระยะเวลารับสมัคร - ช่วงเดียวกับการสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ เลือกคณะก่อนรู้คะแนน

เงื่อนไข มีการสอบข้อเขียน หรือข้อสอบปฏิบัติ - โดยมีเงื่อนไขต่างๆระบุไว้ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือ โควตาของโรงเรียนในเครือข่าย ต้องมีคะแนนรวมทุกวิชาที่สอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของคะแนนรวมทั้งหมด

- SE รับเฉพาะสายวิทย์
- ANI MMIT รับเฉพาะสายวิทย์และศิลป์คำนวณ


รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ และโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ช่วงระยะเวลารับสมัคร 9-14 พฤษภาคม 2561

เงื่อนไข นักเรียนสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชาโดยไม่เรียงลำดับ โดยใช้คะแนนการสอบจาก 9 วิชาสามัญ
สายวิทย์ใช้คะแนน 7 วิชา (09 19 29 39 49 59 69)
สายศิลป์ใช้คะแนน 5 วิชา (09 19 29 89 99)
ต้องมีคะแนนรวมทุกวิชาที่สอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของคะแนนรวมทั้งหมด

- SE รับเฉพาะสายวิทย์
- ANI MMIT รับเฉพาะสายวิทย์และศิลป์คำนวณ

*** โครงการเรียนดีรับเฉพาะสายวิทย์ มีผลการเรียนเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00


รอบที่ 4 : Admission

ช่วงระยะเวลารับสมัคร 6-10 มิถุนายน 2561


เงื่อนไขโดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกได้ 4 อันดับ โดยใช้คะแนน GPAX. O-NET, GAT, PAT (71 และ 72)

*** ทุุกสาขารับเฉพาะสายวิทย์

รอบที่ 5 รับตรง ตามโครงการสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่วงระยะเวลารับสมัคร 7-10 กรกฎาคม 2561


เงื่อนไขการรับสมัคร แต่ละหลักสูตร
V
V
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์แนบ