สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือก และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560


     สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดให้ผู้สมัครแอดมิชชัน ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560  คลิกที่นี่


     กรณี ผู้สมัครลืมเลขที่สมัคร(7 หลัก) ผู้สมัครสามารถ ค้นหาเลขที่สมัคร Admissions กลาง ประจำปี 2560 คลิกที่นี่ ตัวอย่างผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน
เพราะผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงที่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

ตัวอย่างผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เพราะ สอบ O-NET ไม่ตรงตามปีการศึกษาที่จบ
เช่น นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 แต่สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ตัวอย่างผู้สมัครที่เป็น นิสิต นักศึกษา กำลังศึกษาใน คณะ/สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ
ถูกตัดสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก คณะเภสัชศาสตร์ แต่ยังมีสิทธิ์แอดมิชชัน


ข้อควรระวัง

           - ทปอ. เปิดให้ผู้สมัครตรวจสอบ ข้อมูลคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกของแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย GPAX ที่สำเร็จการศึกษา , ผลคะแนนสอบ O-NET , ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่ยังมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

             หาก ข้อมูลคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกต่าง ๆ ถูกต้อง คะแนนแอดมิชชันในแต่ละอันดับของผู้สมัคร ก็จะถูกต้องเช่นกัน ในส่วนของการประมวลผลคะแนนแอดมิชชันนั้น ทปอ. จะนำผลคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละรายวิชา ของผู้สมัครไปใช้ประมวลผลคัดเลือกเอง ดู วิธีการคิดคะแนนแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

            ทั้งนี้ ผู้สมัครแอดมิชชัน สามารถตรวจสอบผลคะแนนแอดมิชชันในแต่ละอันดับของผู้สมัครได้ ในระบบประกาศผลแอดมิชชัน ของ ทปอ. ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 

     - กรณีพบปัญหา ข้อมูลในระบบตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือก เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ให้ผู้สมัครส่งข้อมูลแก้ไข ส่งผ่าน ระบบส่งเอกสารแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2560      - กรณีพบปัญหา GPAX ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามใบ ปพ.1:พ  หรือ ไม่มีข้อมูล GPAX ให้ผู้สมัครส่งข้อมูล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ ใบ ปพ. 1 : พ (ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง) เพื่อแก้ไขผ่าน ระบบส่งเอกสารแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2560

     - กรณีพบปัญหา คะแนน O-NET (ก่อนอื่น! ขอให้ผู้สมัคร เช็กผลคะแนน O-NET ที่ถูกต้อง จาก สทศ. คลิกที่นี่  ย้ำ! คะแนน O-NET ใน ใบ ปพ. 1 : พ หลายกรณีก็มีปัญหา ไม่ตรงกับ ผลคะแนน O-NETที่ถูกต้อง จาก สทศ. ขอให้ผู้สมัครยึดข้อมูล ผลคะแนน O-NET ที่ถูกต้อง จาก สทศ. เป็นหลัก)

     - กรณีพบปัญหา คะแนน GAT/PAT (ก่อนอื่น! ขอให้ผู้สมัคร เช็กผลคะแนน GAT/PAT ที่ถูกต้อง จาก สทศ. โดยเฉพาะ คะแนน PAT2 ครั้งที่ 2/2559 เนื่องจาก เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สทศ. ปรับคะแนน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ใน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ และ คะแนน PAT1 ครั้งที่ 2/2560 เนื่องจาก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 สทศ. ปรับคะแนน PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ใน  GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ )

            - กรณีเข้าตรวจสอบแล้ว ข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง เป็นอันเสร็จสิ้นการตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ขั้นตอนต่อไป คือ การประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น.


     *** พบปัญหาอื่น ๆ เช่น คะแนน O-NET ,GAT/PAT ไม่ถูกต้อง ,ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชันเป็นต้น ติดต่อ ทปอ. โดยตรง

               โทร 02-354-5150 ถึง 02-354-5152

               E-mail : admissions@cupt.net

               FAX : 0-2354-5155, 0-2354-5156

               Facebook : https://www.facebook.com/cuptthailand/

               Website :
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่  


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : พี่โดม AdmissionPremium