สอบเข้ามหาวิทยาลัย

น้องๆ ผู้โชคดีที่ได้รับคอร์สเรียน Upskill วิชาสามัญ จากพี่ๆ Ondemand

คอร์สเรียน Upskill วิชาสามัญ จำนวน 8 รางวัล

1. หทัยภัทร ศักดิ์กิจจรุง
2. ธัญลักษณ์ เที่ยงธรรม
3. วราภรณ์ นักปัด
4. ชัญญา ติ๊บปละ
5. สลิลเกตน์ พรหมมาดา
6. สิริวิมล แวงวรรณ
7. จิรดา ศรีวิริยะวงศ์
8. กษมา กลิ่นสุคนธ์

สรุปสูตรจำนวน 50 รางวัล

 1. สิริกร เชื่อมสุวรรณ
 2. นายพัฒฐพล นาคสุวรรณ
 3. นางสาว ณัฐณิฎา ผิวขำ
 4. ทอฝัน วาดไธสง
 5. กฤติน ปิตินานนท์
 6. ภัทรมน วัฒนไพรสาณฑ์
 7. ธนภรณ์ พึ่งบุญไพศาล
 8. ภาริญา ทาบโลหะ
 9. พิชชาพร แป้นศรี
 10. น.ส.ปาณิสรา ปานเอม
 11. ตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด
 12. กิตติศักดิ์ หนูพรหม
 13. ปภาวรินท์ คงเพ็ชรศรี
 14. ธนวันต์ บุญสร้าง
 15. สุภาภักดิ์ มีสุข
 16. ปรายฟ้า เตชะทัต
 17. นาย นราธิป แปลงศรี
 18. ณัฐพล เอี้ยวสกุล
 19. กิตติพันธุ์ พรหมวิจิตร
 20. กนิษฐา ปานิเสน
 21. สุธาวินี หมีเฟื่อง
 22. ธันวา ศิริเดชะ
 23. ศรัญญา แก้วอุดม
 24. ดวงพร ชูศรีสิทธิ์
 25. นางสาว เสาวนีย์ ทารักษ์
 1. ดวงพร ชูศรีสิทธิ์
 2. ศิวนาถ เปรมปรีดิ์
 3. นารีรัตน์ ตะวันอำไพ
 4. วรศมน พานิชย์
 5. ปาลิดา มาตรา
 6. ชลธิชา ดาราชาติ
 7. กุลญาพร ธรรมดา
 8. เทียนชัย กุลชานิธิ
 9. พชรกร อินทรเสนา
 10. ปวีณนุช คงมณี
 11. นาย พัชรพล นกโพธิ์
 12. ข้าว เมืองงาม
 13. ชนากานต์ บุญเกิด
 14. วริศ วิโรจนวัธน์
 15. นส ชนากานต์ ตุลาพันธ์
 16. ธนาดุล กิจสมัย
 17. ปัณฑา ดุลยาธิการ
 18. วีณา หัตถากรวิริยะ
 19. ธิติ ทั่งทอง
 20. ทิติยาภรณ์ อนันต์ธนสาร
 21. กุลณัฐ พึ่งพันธ์
 22. นส.ณัฐกาญจน์ โลหวิบูลย์กิจ
 23. กรกมล บำรุงสุข
 24. ฉัตรแก้ว เพ็งทา
 25. บุรีสกร สง่ารังสิโนทัย

น้องๆ ติดต่อรับของรางวัล
โดยส่ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์ 
มาที่ Inbox https://www.facebook.com/ondemandacademy


หรือติดต่อ 0623101282 
ในช่วงเลา 10.00-18.00 น.

จากกิจกรรม Ondemand มอบของรางวัลระดับ Premium 
ให้กับสมาชิก AdmissionPremium.com

UploadImage