สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Admission60

ตามที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้ สมาคม ทปอ. ขอแจ้งการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (http://a.cupt.net) และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมประกาศผลจำนวน 11 แห่ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2560 ยกเว้น 4 แห่ง ดังนี้      

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 22 มิถุนายน 2560 
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 ส่วนคณะ/สาขาวิชาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ทุกคณะ/สาขาวิชา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด  

ในปีนี้มีสถาบันบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกในระบบกลางจำนวน 78 สถาบัน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 81,232 คน จำนวน 3,719 รหัสวิชา มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายจำนวน 70,689 คน 


สถิติการแอดมิชชัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 - 2560แยกตามสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกฯ​
เปรียบเทียบคณะ/สาขา ที่มีผู้สมัครมากที่สุด

รายละเอียดคณะ/สาขา 20 อันดับแรกที่มีผู้สมัครมากที่สุด ประจำปีการศึกษา 2560 ไฟล์แนบคณะ/สาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูง 5 อันดับแรก

รายละเอียดคณะ/สาขา 22 อันดับแรกที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด ประจำปีการศึกษา 2560 ไฟล์แนบ
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชาลิงค์ประกาศผลแอดฯ AdmissionYou
แอปพลิเคชันประกาศผลแอดฯ