สอบเข้ามหาวิทยาลัย

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจากสาธารณประชาชนจีน เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับผู้แทนจากสาธารณประชาชนจีน เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามร่วมกับ NG Yau Yee Peter ผู้บริหารโครงการวิทยาลัยนานาชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ดร.ศุทธินี ชวนไชยสิทธิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ผศ.ดร.บุรินทร์ สรีสมถวิล ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คุณเฟิ้ง เอินซู่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการศึกษา กรมสามัญศึกษา มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
UploadImage

UploadImage

UploadImage