สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัปเดตล่าสุด! เกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ปีการศึกษา 2561

อัปเดตข้อมูลล่าสุด เมื่อ 4 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ออกมา.. บทความนี้จะพาน้องๆ ไปเจาะลึกว่าทั้ง 5 รอบในระบบ TCAS นี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดเกณฑ์ว่าอย่างไรบ้าง ไปดูกัน!

รอบที่ 1 : การรับด้วย Portfolio

รอบนี้เปิดรับทั้งหมด 2 โครงการด้วยกัน โดยเปิดรับสมัครในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ได้แก่


● โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)

รับจำนวน 44 คน

คุณสมบัติ
            - เป็นนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
            - ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 
            - มีแฟ้มสะสมงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งด้านวิชาการ, สังคม, ความคิดสร้างสรรค์, ความสามารถพิเศษ, จิตสาธารณะและความเป็นผู้นำ
            - มีคะแนนผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับช่วงคะแนน 1 ขึ้นไป (ตามตาราง)
            - มีผลการสอบ Biomedical admissions test (BMAT) คะแนนเฉลี่ยของ Part 1 และ Part 2 ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป


 

● โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02)

รับจำนวน 36 คน

คุณสมบัติ
            - เป็นนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
            - โรงเรียนที่กำลังศึกษาต้องตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
            - ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50
            - มีแฟ้มสะสมงานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งด้านวิชาการ, สังคม, ความคิดสร้างสรรค์, ความสามารถพิเศษ, จิตสาธารณะและความเป็นผู้นำ
            - มีคะแนนผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับช่วงคะแนน 1 ขึ้นไป (ตามตาราง)
            - มีผลการสอบ Biomedical admissions test (BMAT) คะแนนเฉลี่ยของ Part 1 และ Part 2 ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป

รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาโดยมีการสอบข้อเขียน

รอบนี้เปิดรับทั้งหมด 3 โครงการด้วยกัน โดยใช้ คะแนนวิชาสามัญ ของ สทศ ในการยื่นคัดเลือก
เปิดรับสมัครในเดือนธันวาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 ได้แก่
 

● รับตรง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับจำนวน 60 คน

คุณสมบัติ
            - เป็นนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
            - โรงเรียนที่กำลังศึกษาต้องตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
            - ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
            - ต้องมีผลการสอบในรายวิชาสามัญไม่น้อยกว่า 25 คะแนนในแต่ละวิชา และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาในสัดส่วนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

● โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) 

คุณสมบัติ
            - เป็นนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
            - เงื่อนไขและจำนวนรับเป็นไปตามที่ สบพช. กระทรวงสาธารณสุข กำหนด
 

● โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)

คุณสมบัติ
            - เป็นนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
            - เงื่อนไขและจำนวนรับเป็นไปตามที่ สบพช. กระทรวงสาธารณสุข กำหนด
 

รอบที่ 3 : การรับตรงร่วม กสพท

รอบนี้รับจำนวน 20 คน
เปิดรับสมัครในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ
            - เป็นนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
            - เงื่อนไขเป็นไปตามที่ประกาศ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) กำหนด โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง http://www9.si.mahidol.ac.th/
            - ต้องมีผลการสอบวิชาสามัญ โดยแต่ละวิชาต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนแต่ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา
            - จะต้องมีคะแนนรวม O-NET ในปีะการศึกษา 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60


 
สำหรับ ประกาศการคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 และเกณฑ์การคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่