สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สัมมนาฟรี หัวข้อ "การสร้างประสบการณ์ Employee Journey Mapping"

UploadImage

สำรองที่นั่งด่วน ! งานสัมมนาฟรี หัวข้อ "การสร้างประสบการณ์ Employee Journey Mapping" 14 ธ.ค.58 นี้

เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน การสร้างประสบการณ์ Employee Journey สำคัญกับการสร้าง Customer Journey
ดังนั้น องค์กรควรวางแผนอย่างไร เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงานตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาสู่องค์กร

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ "การสร้างประสบการณ์ Employee Journey Mapping" 
วิทยากรโดย 
คุณภฑิล สุทธิเชื้อชาติ 
Vice President - Human Resource Department
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 3-0303 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สำรองที่นั่งได้ที่ 0 2837 1094 , อีเมล varaneecha@pim.ac.th