สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักโลจิสติกส์ หนึ่งอาชีพที่ขาดแคลนบุคลากรอย่างมาก การันตีเรียนจบไม่ตกงาน มีงานรองรับร้อยเปอร์เซ็น


       เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก  SPU-TIFFA-ITBS ระหว่าง  มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)  

       โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) โดยมีเจตนารมย์ร่วมกันที่ต้องการพัฒนานักศึกษาให้สามารถทำงาน และสร้างรายได้ได้ทันทีในระหว่างเรียน และเมื่อสำเร็จการศึกษา มีโอกาสสูงที่จะได้ร่วมทำงานกับบริษัทสมาชิกของสมาคม TIFFA ต่อไป ภายใต้ “หลักสูตรโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก  SPU-TIFFA-ITBS” ที่ร่วมสร้างขึ้นเพื่อเพิ่ม Value ให้แก่นักศึกษาด้วยประกาศนียบัตรจากโรงเรียน ITBS สมาคม TIFFA และจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ       ช่วงบ่าย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อเรื่อง “Connectivity & Value Creation in Logistics 4.0” วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560  เวลา 11:00 – 12:00 น. ที่ห้อง Auditorium อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

       โดยวิทยากรแถวหน้าด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย คุณเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสารสนเทศโลจิสติกส์ สำนักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คุณยู เจียรยืนยงพงศ์  ประธานสหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน คุณดนัย คาลัสซี  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีที อินฟราสตรักเจอร์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี  รักษาการคณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และอาจารย์สุวัฒน์ จรรยาพูน ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
     สำหรับน้องๆ ที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุ แอบกระซิบบอกสมัครตอนนี้เขามีทุนการศึกษาให้ด้วยนะจ๊ะ


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

       - เว็บไซต์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม