สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อัปเดตล่าสุด! รายละเอียดการรับ TCAS รอบ Portfolio จาก ทปอ.


สรุปแถลงข่าวที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2561 : การรับตรงโดย Portfolio ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้มีระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา (Thai university Central Admission System: TCAS) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยมีมหาวิทยาลัย/สถาบันเข้าร่วมในระบบ TCAS จำนวน 72 แห่ง จากข้อมูลจำนวนการรับนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 65 แห่ง  มีจำนวนประมาณการรับรวม 300,054 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560) แบ่งการรับเป็น 5 รอบ ดังนี้รอบที่ 1 จำนวน 78,951 คน
รอบที่ 2 จำนวน 94,383 คน
รอบที่ 3 จำนวน 61,617 คน
รอบที่ 4 จำนวน 36,969 คน
และรอบที่ 5 จำนวน 28,134 คนซึ่งจำนวนการรับใน รอบที่ 1 ที่เป็นการรับตรงโดยใช้ แฟ้มสะสมผลงานหรือ Portfolio ซึ่งทอป. ยืนยันแล้วว่าจะไม่มีการสอบข้อเขียนอย่างแน่นอน และจำนวนการรับในรอบที่ 2 เป็นการรับแบบโควตา รวมกันทั้งสองรอบ มีจำนวน 173,334 คน คิดเป็นร้อยละ 57.76 ของยอดประกาศรับทั้งหมด โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้


1. คุณสมบัติและเกณฑ์การรับในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เป็นการรับจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษแสดงออกซึ่งพรสวรรค์เฉพาะ (Talent) นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย นักเรียนในเขตพื้นที่ และนักเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้  ไม่ได้เป็นการรับทั่วไป และสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ทปอ. จะไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในปีที่ผ่านมา โดยในการรับ
รอบที่ 1 จะเป็นการยื่นแฟ้มสะสมผลงานอย่างเดียว ไม่มีสอบข้อเขียน หรือยื่น GAT-PAT-9 วิชาสามัญ


2. จำนวนการรับตรงในปี 2560 ซึ่งเทียบได้กับการรับในรอบที่ 1-3 ของระบบ TCAS 61 พบว่า
การรับตรงในปี 2560 มีจำนวน 238,964 คน ในส่วนของการรับ TCAS 61 รอบที่ 1-3 มีจำนวน 234,951 คน
แสดงให้เห็นว่าจำนวนการรับในรอบที่ 1-3 ในระบบ TCAS 61 มีจำนวนใกล้เคียงกับจำนวนรับในปีที่ผ่านมา
ในสาขาวิชาหลักของประเทศ เช่น สาขาในโครงการ กสพท. ที่มีการประกาศรับในรอบที่ 3 ซึ่ง ไม่ได้มีจำนวนที่ลดลงแต่อย่างใด
โดยในปี 2560 รับจำนวน 1,843 คน และในปี 2561 รับจำนวน 2,666 คน

 

3. ตามปฏิทินการสอบ ทปอ. จะมีการ ประกาศผลผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องอยู่ในชั้นเรียนให้ครบ ตามระยะเวลาของปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน และนำใบเข้าชั้นเรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดมายื่นต่อมหาวิทยาลัยในวันที่มีการมอบตัวเข้าเป็นนักศึกษา จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนของการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ


4. ในกรณีที่มีการใช้ผลคะแนน SAT มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์นานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติของบางมหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากข้อสอบ SAT มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ ทำให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรมีความเป็นสากล นักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนในโรงเรียนจะสมัครได้สะดวก เพราะข้อสอบ SAT นั้นสามารถสอบได้ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ผลการวิจัยสรุปได้ว่านักศึกษาที่สอบ SAT ได้ตามเกณฑ์ จะมีทักษะการอ่าน การวิเคราะห์ และการเขียนที่จะประสบความสำเร็จจนจบการศึกษาได้


นอกจากนี้ การกำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ และจำนวนรับบุคคลในรอบต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา จะเป็นการพิจารณาตามนโยบายการบริหารงานและดุลยพินิจอย่างรอบคอบจากสถาบันอุดมศึกษาที่ปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นไปตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และ หากน้องคนไหน
ต้องการสละสิทธิ์ในรอบที่ 1 ต้องดำเนินการติดต่อมหาวิทยาลัยที่เราติดโดยตรง และต้องสละสิทธิ์ก่อนการรับรอบต่อไปให้ทัน


ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ TCAS ทั้งหมดได้ที่นี่
TCAS ดาวน์โหลดฟรี PDF ปฏิทิน ขั้นตอน กำหนดการ การสมัคร การสอบ TCAS 61 ครบทั้ง 5 รอบ