สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศแล้ว! รายละเอียด TCAS61 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรอบที่ 1 (Portfolio) และรอบที่ 2 (โควตา)

หลังจากที่น้องๆ คงรอคอยมานาน.. ตอนนี้ทาง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) และรอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) เรียบร้อยแล้ว ไปติดตามกันดีกว่าา.. ;)

รอบที่ 1 : การรับด้วย Portfolio

เปิดรับ 1 โครงการ โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 02 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 ได้แก่

● โครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - วุฒิการศึกษาตามกำหนดนี้
                - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
                - Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน
                - Year 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ

       - ต้องมีคะแนนวัดความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
                - TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 100
                - หรือ IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 
                - หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 110 

       - มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงความสามารถพิเศษ หรือรางวัลที่ได้รับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในด้านจิตสาธารณะ การวิจัย หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ โดยส่งเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดไม่เกิน 5MB (ไม่ต้องแนบรูปถ่ายที่แสดงการทำกิจกรรมหรือรับรางวัล)

 


รอบที่ 2 : การรับด้วย Portfolio

เปิดรับ 1 โครงการ โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 02 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 ได้แก่

● โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)


รับจำนวน 3 คน
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

            - เป็นนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
            - หรือปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

            - ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยา ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิดวิชาการฯ (สอวน.) ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าแข่งขัน
 

 

● โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) 


รับจำนวน 78 คน
            - จังหวัดสมุทรปราการ  รับ 2 คน
            - จังหวัดชลบุรี  รับ 20 คน
            - จังหวัดจันทบุรี   รับ 5 คน
            - จังหวัดระยอง  รับ 12 คน
            - จังหวัดตราด   รับ 6 คน
            - จังหวัดนครนายก  รับ 10 คน 
            - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รับ 17 คน 
            - จังหวัดสมุทรสงคราม  รับ 4 คน
            - จังหวัดสมุทรสาคร   รับ 2 คน
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

            - กำลังอาศัยอยู่ใน 9 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันสุดท้ายของการสมัคร และ เคยศึกษาชั้น ม. 1-3 โรงเรียนใน 9 จังหวัดนี้ โดยมีใบ ปพ.1 เป็นหลักฐาน
                        - ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ, ชลบุรี, จันทบุรี, ระยอง, ตราด, นครนายก, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 

            - เป็นนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
            - หรือปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
            - ไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจาก กศน.
 

 

● โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)


รับจำนวน 3 คน
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

            - กำลังศึกษา ม.4-6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตราด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
            - หรือปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดตราด
            - กำลังอาศัยอยู่ในจังหวัดตราด ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันสุดท้ายของการสมัคร 

            - มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.5 สำหรับนักเรียนทั่วไป และผลการเรียนเฉลี่ยปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.5 สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
            - ไม่เป็นผู้ที่จบการศึกษาจาก กศน.
 


เกณฑ์การพิจารณา

 

ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย