สอบเข้ามหาวิทยาลัย

[สรุป] มาแล้ว! รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อ และ เนื้อหาการสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา 2561

ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาการสอบ จำนวนข้อสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ;)

[ ดาวน์โหลดข้อมูลสรุป ในรูปแบบ PDF ]GAT เชื่อมโยง

เป็นรูปแบบบทความให้อ่าน และปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก

มีทั้งหมด 20 ข้อ 150 คะแนน
เวลาที่ใช้สอบทั้งหมด 1 ชั่วโมง 30 นาที

เนื้อหาส่วนที่ออก : 

      การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา


GAT ภาษาอังกฤษ

เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

มีทั้งหมด 60 ข้อ 150 คะแนน
เวลาที่ใช้สอบทั้งหมด 1 ชั่วโมง 30 นาที

เนื้อหาส่วนที่ออก : 

      1) Speaking and Conversation
      2) Vocabulary
      3) Structure and Writing
      4) Reading Comprehension


PAT1 ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์

เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (30 ข้อ 180 คะแนน)
และเป็นรูปแบบระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลข (15 ข้อ 120 คะแนน)

มีทั้งหมด 45 ข้อ 300 คะแนน
เวลาที่ใช้สอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง

เนื้อหาส่วนที่ออก : 

      1) ตรรกศาสตร์
      2) เซต
      3) ระบบจํานวนจริง
      4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
      5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
      6) เรขาคณิตวิเคราะห์
      7) ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และ ฟังก์ชันลอการิทึม
      8) เมทริกซ์
      9) เวกเตอร์
      10) จํานวนเชิงซ้อน
      11) กําหนดการเชิงเส้น
      12) ลําดับและอนุกรม
      13) แคลคูลสเบื้องต้น
      14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
      15) ความน่าจะเป็น
      16) การวิเคราะห์ข้อมลเบื้องต้น
      17) การแจกแจงปกติ
      18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล


PAT2 ความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์

เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 

มีทั้งหมด 100 ข้อ 300 คะแนน
เวลาที่ใช้สอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง

เนื้อหาส่วนที่ออก : 

      1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
      2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
      3) สารและสมบัติของสาร
      4) แรงและการเคลื่อนที่
      5) พลังงาน
      6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
      7) ดาราศาสตร์และอวกาศ


PAT3 ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (60 ข้อ 240 คะแนน)
และเป็นรูปแบบระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลข (10 ข้อ 60 คะแนน)

มีทั้งหมด 70 ข้อ 300 คะแนน
เวลาที่ใช้สอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง

เนื้อหาส่วนที่ออก : 

      1) กลศาสตร์แรง มวล และการเคลื่อนที่
      2) ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
      3) เคมีสาร และสมบัติของสาร
      4) พลังงาน ความร้อน และของไหล
      5) คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม


PAT4 ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (20 ข้อ 60 คะแนน)
รูปแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน (10 ข้อ 30 คะแนน)
และเป็นรูปแบบอัตนัย (4 ข้อ 210 คะแนน)

มีทั้งหมด 34 ข้อ 300 คะแนน
เวลาที่ใช้สอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง
 

เนื้อหาส่วนที่ออก : 

      1) ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
      2) ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์พื้นฐาน


PAT5 ความถนัดทางด้านวิชาชีพครู

เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 

มีทั้งหมด 120 ข้อ 300 คะแนน
เวลาที่ใช้สอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง
 

เนื้อหาส่วนที่ออก : 

      1) ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
      2) สถานการณหรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม


PAT6 ความถนัดทางด้านศิลปกรรมศาสตร์

เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (90 ข้อ 225 คะแนน)
และรูปแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน (10 ข้อ 75 คะแนน)

มีทั้งหมด 100 ข้อ 300 คะแนน
เวลาที่ใช้สอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง
 

เนื้อหาส่วนที่ออก : 

      1) ทัศนศิลป์
      2) ออกแบบ
      3) ดนตรี
      4) นาฏศิลป์ / การแสดง


PAT7 ความถนัดทางด้านภาษาต่างประเทศ

เป็นรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ 

มีทั้งหมด 100 ข้อ 300 คะแนน
เวลาที่ใช้สอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง
 

เนื้อหาส่วนที่ออก : 

PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
      1) คําศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
      2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
      3) สํานวน (Expression)
      4) วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
      5) การออกเสียง (Prononciation) PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
      คําศัพท์สํานวน และโครงสรางภาษาเยอรมัน (Wortschatzund Strukturen)
            1) คําศัพท์แยกตามประเภทของคํารวมทั้งสํานวนที่ประกอบขึ้นจากคำนามและคำกริยา (NomenVerb-Verbindungen) และสํานวนที่มีความหมายเฉพาะ (idiomatische Ausdrücke)
            2) ไวยากรณ์ระดับคําและประโยค (Grammatik)PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
      1) คําศัพท์ขั้นพื้นฐาน
      2) คันจิขั้นพื้นฐาน
      3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
      4) สํานวนขั้นพนฐานทั่วไปในชีวิตประจําวัน
      5) ญี่ปุ่นศึกษาPAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
      1) คําศัพท์และสํานวน
      2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
      3) สัทอักษร
      4) ความรู้ทั่วไป
      5) อักษรจีน
      6) การเขียน
      7) การอ่าน
      8) สนทนาPAT7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
      1) ไวยากรณ์
      2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
      3) คําศัพท์
      4) ความเข้าใจภาษาPAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
      1) คําศัพท์พื้นฐาน
      2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
      3) ความเข้าใจภาษาPAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี
      1) ไวยากรณ์
      2) คําศัพท์
      3) สังคมและวัฒนธรรม[ ดาวน์โหลดข้อมูลสรุป ในรูปแบบ PDF ]


ที่มา : ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)