สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ช่องทางประกาศผล GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 พร้อมโปรแกรม คำนวณคะแนน Admissions และ เก็งคะแนนแอดมิชชั่น

น้อง ๆ สามารถดูผลคะแนน GAT PAT ครั้งที่ 2/2559 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 เข้าเว็บไซต์ เข้าระบบ GAT/PAT  คลิกที่นี่

ช่องทางที่ 2 เข้าเว็บไซต์  เข้าระบบ E Score  คลิกที่นี่

UploadImage


ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการสอบ GAT PAT ครั้งที่1/2559

UploadImage

UploadImage


ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการสอบ GAT PAT ครั้งที่2/2559
UploadImage

องค์ประกอบคะแนนแอดมินชั่น คลิกที่นี่
 

โปรแกรมคำนวณคะแนน Admission

      โปรแกรมคำนวณคะแนน Admission เป็นโปรแกรมคำนวณที่คำนวณคะแนนจากผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX) คะแนน O-NET และคะแนน GAT-PAT ซึ่งผู้ใช้จะต้องทำการกรอกคะแนนก่อนจากนั้นผู้ใช้สามารถเลือกมหาวิทยาลัย คณะ/สาขา ที่ผู้ใช้ต้องการได้และกดคำนวณคะแนน
UploadImage


ผลการคำนวณคะแนน จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก ดังนี้
ส่วนที่ 1 คือ คะแนนผลการเรียนเฉลี่ย ระบบจะบอกว่ามหาวิทยาลัยและคณะ/สาขาที่เราเลือก ใช้ค่าน้ำหนักกี่เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นคะแนนได้กี่คะแนนจากคะแนนเต็ม
ส่วนที่ 2 คะแนน O-NET คือ คะแนน O-NET ระบบจะบอกว่ามหาวิทยาลัยและคณะ/สาขาที่เราเลือก ใช้คะแนนของ O-NET จะประกอบด้วยทั้งหมด 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคิดค่าน้ำหนักกี่เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นคะแนนได้กี่คะแนนจากคะแนนเต็ม
ส่วนที่ 3 คะแนน GAT-PAT คือ คะแนน GAT-PAT ระบบจะบอกว่ามหาวิทยาลัยและคณะ/สาขาที่เราเลือก ใช้คะแนนของ GAT-PAT วิชาไหนบ้าง และคิดค่าน้ำหนักกี่เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นคะแนนได้กี่คะแนนจากคะแนนเต็ม
ส่วนที่ 4 องค์ประกอบ คือ คะแนนผลกาเรียนเฉลี่ย คะแนน O-NET คะแนน GAT-PAT จะรวมค่าน้ำหนักแต่ละส่วนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์และคะแนนเต็มแต่ละส่วนเท่าไหร่และคะแนนที่ได้ในแต่ละส่วนได้เท่าไหร่และจะรวมคะแนนทั้งหมดได้กี่คะแนนและคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
 

ผลการวิเคราะห์โอกาสสอบติดอย่างมีคุณภาพจะแสดงลำดับชื่อมหาวิทยาลัยและคณะ/สาขาที่ผู้ใช่ได้เลือกไว้และระบบจะแสดงคะแนนย้อยหลัง 5 ปี และจำนวนว่าแต่ละปีรับกี่คนและระบบก็จะแสดงแนวโน้มว่าในปีที่ผู้ใช้ทดสอบใช้คะแนนประมาณเท่าไหร่ ระบบจะคำนวณและแสดงคะแนนของคุณมาได้เท่าไหร่และสรุปออกมาเป็นผลลัพธ์ว่าคณะที่ผู้ใช้เลือกมีโอกาสสอบติดกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งโอกาสการสอบติดก็จะแบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้UploadImage
          ผลการวิเคราะห์โอกาสสอบติดอย่างมีคุณภาพจะแสดงลำดับชื่อมหาวิทยาลัยและคณะ/สาขาที่ผู้ใช่ได้เลือกไว้และระบบจะแสดงคะแนนย้อยหลัง 5 ปี และจำนวนว่าแต่ละปีรับกี่คนและระบบก็จะแสดงแนวโน้มว่าในปีที่ผู้ใช้ทดสอบใช้คะแนนประมาณเท่าไหร่ ระบบจะคำนวณและแสดงคะแนนของคุณมาได้เท่าไหร่และสรุปออกมาเป็นผลลัพธ์ว่าคณะที่ผู้ใช้เลือกมีโอกาสสอบติดกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งโอกาสการสอบติดก็จะแบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ UploadImage

UploadImage

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมประเมินโอกาสสอบติด คลิกที่นี่