สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร 2 - 18 ต.ค. 60 ทุนร่มโพธิ์ทอง ทุน 50% รวมค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา


เปิดรับสมัคร 2-18 ตุลาคม 2560
(สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 พฤศจิกายน 2560

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร

   - คณะบริหารธุรกิจ
   - คณะศิลปศาสตร์
   - คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
   - คณะนิเทศศาสตร์
   - คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
   - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   - คณะนิติศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

    - กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3
    - มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
    - เขียนเรียงความ เรื่อง "ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่คุณรู้จัก" ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
    - ผู้ที่ได้รับทุนต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75