สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมพร้อมยื่นเอกสาร #TCAS61 .. ทำความรู้จัก "ปพ. 1-9" ใช้ทำอะไรบ้างนะ!?               ช่วงนี้เริ่มเป็นช่วงเตรียมเอกสารเพื่อยื่น #TCAS61 รอบที่ 1 กันแล้ว แต่มีน้องๆ หลายคนยังสับสนและไม่แน่ใจ ว่าเอกสารแต่ละตัวนั้นคืออะไร ทำไมย่อเหลือแต่ "ปพ. x".. วันนี้ พี่ๆ Admission Premium จะพาน้องๆ ทุกคนไปทำความรู้จักเอกสารทั้ง 9 ฉบับนี้กันดีกว่า ;)

ปพ. 1 : ระเบียนแสดงผลการเรียน 

 

ปพ. 2 : หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาปพ. 3 : แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาปพ. 4 : แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปพ. 5 : แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปพ. 6 : แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลปพ. 7 : ใบรับรองผลการศึกษา ปพ. 8 : เอกสารระเบียนสะสม ปพ. 9 : สมุดบันทึกผลการเรียนรู้

               สำหรับ ปพ.1 - 3 จะมีแบบฟอร์มและลักษณะที่เหมือนกัน เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญและเป็นข้อกำหนดจากทางกระทรวงศึกษาธิการ ส่วน ปพ.4 - 9 ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงเรีียน แต่ละมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก

               หวังว่าบทความนี้จะทำให้น้องๆ เตรียมเอกสารได้ง่ายขึ้นและเข้าใจความหมายของตัวย่อแต่ละตัวกันนะครับ ;)