สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 14 โครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบที่ 1 Portfolio (ไม่มีการสอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2561

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) รวมทั้งสิ้น 14 โครงการดังต่อไปนี้ 

โครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์

 

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 
     - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับรวม 18 ที่นั่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - วุฒิการศึกษาตามกำหนดนี้
                - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
                - Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน
                - Year 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ

       - ต้องมีคะแนนวัดความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
                - TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 100
                - หรือ IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 
                - หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 110 

       - มีแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงความสามารถพิเศษ หรือรางวัลที่ได้รับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในด้านจิตสาธารณะ การวิจัย หรือกิจกรรมวิชาการอื่นๆ โดยส่งเป็นไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดไม่เกิน 5MB (ไม่ต้องแนบรูปถ่ายที่แสดงการทำกิจกรรมหรือรับรางวัล)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 
     -  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสคร์ รับรวม 5 ที่นั่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

    - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50
                - โดยในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ ต้องได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
       - ผ่านเข้าค่ายอบรมรอบสุดท้าย (รอบ 35 คน) เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดย สอวน.
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำในรูปแบบ .PDF และบันทึกลงในแผ่น DVD)
       - สัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

 

โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษฯ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 
     -  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ 30 ที่นั่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.75
       - มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
               - TOEFL (iBT) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน
               - IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน 
               - CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย
               - กิจกรรมรางวัลในการประกวดแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านภาษาไทย หรือ ภาษาต่างประเทศ
               - ประกวดสุนทรพจน์ หรือ ประกวดการแสดงละคร
               - หรือ เสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายของการตัดสินมอบรางวัลด้านการแสดงระดับอาชีพ
               - หรือมีผลคะแนน หรือได้รับรางวัล จากข้อ 1 หรือ ข้อ 2 อย่างน้อย 1 ข้อ

               1. ต้องมีผลคะแนน อย่างน้อย 1 ข้อ ดังนี้
                        - มีผลการสอบ CU-TPT ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
                        - มีผลการสอบ TOEFL (iBT) 100 คะแนขึ้นไป หรือผลสอบ CU-TEP 100 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 7.5 คะแนนขึ้นไป
                        - มีผลการสอบ JLPT ไม่ต่ำกว่าระดับ N1
                        - มีผลการสอบ HSK ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 และไม่ต่ำกว่า 225 คะแนน
                        - มีผลการสอบ Goethe-Zertifikat หรือ telc Deutsch ไม่ต่ำหว่า B1 และได้คะแนนเฉลี่ยดีมาก (sehr gut)
                        - มีผลการสอบ DELF ไม่ต่ำกว่าระดับ B1 และได้ไม่ต่ำกว่า 90%
               - ทำในรูปแบบ .PDF และบันทึกลงในแผ่น DVD
              - สัมภาษณ์


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
 

โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

      - คณะเภสัชศาสตร์ 8 ที่นั่ง
            - สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
            - สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50
       - ได้รับเหรียญเงิน หรือเหรียญทอง ในการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ของทูลนิธิ (สอวน.) ตามที่กำหนด
                - สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ : การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO)
                - สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม : การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ (TBO)
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำในรูปแบบ .PDF และบันทึกลงในแผ่น DVD)
      - สัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

       - คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  5 ที่นั่ง
       - คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา                       1 ที่นั่ง
       - คณะนิติศาสตร์                                                1 ที่นั่ง
       - คณะวิศวกรรมศาสตร์                                        2 ที่นั่ง
       - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่าตามที่กำหนดนี้
                - คณะครุศาสตร์ : ไม่ต่ำกว่า 2.00
                - คณะจิตวิทยา : ไม่ต่ำกว่า 2.75
                - คณะนิติศาสตร์ : ไม่ต่ำกว่า 2.00
                - คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ไม่ต่ำกว่า 3.50
                - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา : ไม่ต่ำกว่า 2.00
       - มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา ในชนิดกีฬาต่อไปนี้ : กรีฑา / กอล์ฟ / ขี่ม้า / คาราเต้-โด / ครอสเวิร์ด / ซอฟท์บอล / ดาบสากล / ตะกร้อ / เทควันโด / เทนนิส / เทเบิลเทนนิส / บริดจ์ / บาสเกตบอล / แบดมินตัน / เปตอว / ปันจักสีสัต / โปโลน้ำ / ฟุตซอล / มวยสากลสมัครเล่น / ยิงปืน / ยูยิดสู / ยูโด / รักบี้ฟุตบอล / เรือพาย / ลีลาศ / วอลเลย์บอล / ว่ายน้ำ / หมากกระดาน / ฮอกกี้
       - มีประวัติและผลงานในช่วงระหว่างปี 2558 - 2560 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 - 30 กันยายน 2560)
                - เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับโลก โดยมีตำแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน
                - เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์, เอเชี่ยนเกมส์, ซีเกมส์ หรือการแข่งขันชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์เอเชีย หรือชิงแชมป์อาเซี่ยนตามลำดับ
                - เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยได้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคม
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรม ผลงานความสามารถทางด้านกีฬา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำในรูปแบบ .PDF และบันทึกลงในแผ่น DVD)
       - สัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  
คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 
       - หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์  5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
                - โดยในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ ต้องได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
                - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ต้องได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50
                - กลุ่มวิชาอื่นๆ ต้องได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
       - มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
               - TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
               - TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 78 คะแนน
               - IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน 
               - CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
       - ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน)  ค่าย 2 สาขาชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์ หรือผ่านการคัดเลือกร่วมแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ สาขาชีววิทยา เคมี หรือฟิสิกส์
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำในรูปแบบ .PDF และบันทึกลงในแผ่น DVD)
       - สัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์


คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 

      - สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกมัณฑนศิลป์ (แฟชั่นและสิ่งทอ) คณะศิลปกรรมศาสตร์       4 ที่นั่ง
      - สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์                  10 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
                - สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกมัณฑนศิลป์ : ต้องได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
                - สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย : ต้องได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.30

       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำในรูปแบบ .PDF และบันทึกลงในแผ่น DVD)
                - สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกมัณฑนศิลป์ 
                           มีผลงานเดี่ยวด้านแฟชั่นและสิ่งทอ หรือเทียบเท่าศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ (โดนมีผลงานที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1 ชิ้นงานขึ้นไป)
                - สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย
                           - มีลงานด้านดนตรีที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ หรือระดับภาค หรือถ้วยรางวัลพระราชทาน
                           - มีผลงานการบรรเลงเครื่องดนตรีเอกที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา เพลงเดี่ยว 1 เพลง หรือขับร้องเพลงไทย สามชั้น 1 เพลง หรือ เลือกบรรเลง / ขับร้อง เพลงที่แสดงความสามารถขั้นสูงของผู้สมัคร 1 เพลง
       - สัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฯ คณะครุศาสตร์

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 
      - สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 3 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50
       - ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน)  ค่าย 2 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือผ่านการคัดเลือกร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ (TMO) หรือ ผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ (IMO)
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำในรูปแบบ .PDF และบันทึกลงในแผ่น DVD)
       - สัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์


คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 
       - สูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์  30  สาขา  349  ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และผลงานทางวิทยาศาสตร์ (ทำในรูปแบบ .PDF และบันทึกลงในแผ่น DVD)
       - สัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 
      - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต)   10 ที่นั่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
       - เป็นผู้ได้รับเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน หรือเหนียญทองแดง หรือมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับสูงสุด 10 อันดับแรกในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ (ระดับนานาชาติ) หรือผ่านการคัดเลือกให้ไปร่วมการแข่งขัน โดย สสวท. และต้องผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ปีที่ไปแข่งขัน
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำในรูปแบบ .PDF และบันทึกลงในแผ่น DVD)
       - สัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 
      - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์  4 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ ชั้นปีที่ 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.75 
       - มีผลการเรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉพาะฟิสิกส์ และเคมี  เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 / ชีววิทยา ได้ 4.00) และกลุ่มภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 3.00
       - ผ่านการแข่งขันระดับชาติอยู่ที่อันดับ 1-50 ของมูลนิธิ สอวน. ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของ สสวท. ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำในรูปแบบ .PDF และบันทึกลงในแผ่น DVD)
       - สัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์


คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร 
       - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ไม่เกิน 1 ปี
       - หรือ ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาของอเมริกัน หรือ Year 13 ตามระบบการศึกษาของอังกฤษ
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.75

       - มีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง
               - TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน
               - IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 คะแนน 
               - CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน

       - มีผลการทดสอบความสามารถทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
               - SAT II (Subject Test)
                       - Biology ไม่ต่ำกว่า 650  
                       - Chemistry ไม่ต่ำกว่า 650  
                       - Physics or Math ไม่ต่ำกว่า 650  
               - GCE A-Level
                       - Biology ไม่ต่ำกว่า B
                       - Chemistry ไม่ต่ำกว่า B
                       - Physics or Math ไม่ต่ำกว่า B

       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำในรูปแบบ .PDF และบันทึกลงในแผ่น DVD)
       - สัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร
       - คณะวิศวกรรมศาสตร์   5 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50
       - ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน โดยเป็นเยาวชนในกลุ่ม Genius (เยาวชนกลุ่มผู้มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ของ สวทช 
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำในรูปแบบ .PDF และบันทึกลงในแผ่น DVD)
       - สัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร
     - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 สาขา 85 ที่นั่ง
            - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                       6  ที่นั่ง
            - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                    10  ที่นั่ง
            - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                 5  ที่นั่ง
            - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ            10  ที่นั่ง
            - สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี                        5  ที่นั่ง
            - สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม              2  ที่นั่ง
            - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม             5  ที่นั่ง
            - สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ                    2  ที่นั่ง
            - สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ      5  ที่นั่ง
            - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          30  ที่นั่ง
            - สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี     5  ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50
       - ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายฝึกอบรมเข้มโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำในรูปแบบ .PDF และบันทึกลงในแผ่น DVD)
       - สัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ ในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

คณะ สาขา ที่เปิดรับสมัคร
         - คณะวิศวกรรมศาสตร์  10 ที่นั่ง
คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50
       - เป็นนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. / สพฐ. และ วมว.) หรือ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำในรูปแบบ .PDF และบันทึกลงในแผ่น DVD)
       - สัมภาษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่